قیام علیه طالبان
آنچه زیر نام «قیام مردمی» از جانب دولت برجسته شده برایش تبلیغ میشود، چیزی نیست جز لشکر ذخیره دولت پوشالی و اشغالگران برای پیشبرد اهداف شیطانی شان در افغانستان.

قیام های مردمی علیه رژیم ها و گروه های مستبد و ارتجاعی از صفحات درخشان نه تنها تاریخ افغانستان که بسی جوامع دیگر میباشد. معمولا در مقاطع معین تاریخ وقتی کاسه صبر مردم لبریز میشود، توده ها بصورت خودجوش با دست خالی علیه جبارترین و زورگوترین رژیم ها و اشغالگران خارجی برمیخیزند. ملت ما هم قیام های مردمی شجاعانه بیشماری را در تاریخش ثبت نموده که قیام متشکل ملیت های پشتون، تاجیک، هزاره و بلوچ ما در سال ١٧٠٩ در قندهار علیه تجاوزگران صفوی و قلع و قمع کامل سپاه خونخوار گرگین یکی از این نوع قیامهاست که حتی یکتن از نیروهای متجاوز زنده نماند.

karzai and omar

به تاریخ ٢٣ اسد ١٣٩١ مقاله‌ای تحت عنوانی "شاه جوان و نیرنگ بزرگ" در روزنامه "هشت صبح" چاپ کابل خواندم که به قلم وحید عمر سخنگوی پیشین کرزی نوشته شده بود. وی در وصف امان الله خان جملاتی را سرهم بندی نموده که میشود به آسانی پی‌برد که عمرخان آنها را از عمق دل ننوشته است.

یکی از خصوصیات بارز عناصر مرتجع و ضدملی همین است که تا وقتی به مقامی در دم و دستگاه حاکمه میرسند برایشان دنیا گل و گلزار است و از پوسیده ترین رژیمها با تمام توان دفاع میکنند، اما وقتی دیگر مقام از آنان گرفته شد، یکشبه به منتقد رژیم مبدل میشوند. طی چند سال گذشته ما نمونه های زیادی از این نوع افراد را در اطرف کرزی دیدیم که مثال های آن داکتر عبدالله، محقق، ضیا مسعود، حنیف اتمر، جعفر رسولی، امرالله صالح و بالاخره شخص وحید عمر است. اینان وقتی از حکومت کرزی کنار زده می‌شوند، چرخش یکصدوهشتاد درجه‌ای نموده گویا به منتقد و مخالف سیاسی مبدل می‌شوند، اما منتقدان بیشرم و ضدملی که فقط به نرخ روز به خاطر منافع شخصی و گروهی شان سخن پرانی میکنند.

karzai cartoon

چیزی کمتر از دوسال از تاج و تخت کرزی باقی نمانده است. دوازده سال است که او از پس دیوار های فولادین ارگ سیل بین جنایات امریکا و دیگر حامیان غربی‌اش و چور و چپاول اطرافیانش است و درین بین خود و خانواده‌اش از حلقوم ملت فقیر میزنند و سرمایه اندوزی میکنند. گاهی مدال میدهد و قدردانی می‌کند و گاهی هم اشک تمساح می‌ریزد و تقبیح می‌کند و گاهی خونخوارترین و پلید ترین دشمنان ملت ما را به آغوش کشیده برادر خطاب میکند!

wahdat daily

محمد محقق یکی از رهبران حزب وحدت می‌گوید «باید عاملان سر بریدن ها شناسایی و مجازات شوند». او در نشست پارلمان گفت «طالبان و پولیس افغانستان مردم بی گناه را سر می‌برند و به ناحق می‌کشند». محقق نگران سربریدن ها از سوی طالبان است! خواستی را که او مطرح کرده، مردم افغانستان و بیشتر نهاد های مدافع حقوق بشر نیز در بیست سال گذشته خواهان آن بودند. حتی کمیسیون مورد حمایت حکومت پوشالی کرزی بار ها گفته است که جنایت کاران جنگی باید محاکمه شوند. اخیرا روزنامه «نیویارک تایمز» در مقاله‌ای فاش نمود که «کمیسیون حقوق بشر افغانستان» جنایات سه دهه گذشته در افغانستان را مستند سازی کرده و در یک گزارش هشتصد صفحه‌ای درج نموده است اما به دستور برخی جنایت کاران و جنگسالاران که در کابینه و پارلمان افغانستان دست باز و قدرت دارند اجازه نشر نیافته است. در این گزارش نام های قسیم فهیم معاون اول و کریم خلیلی معاون دوم کرزی به عنوان عاملان جنگ داخلی در دهه هفتاد در افغانستان نام برده شده اند. همچنان محقق، دوستم، عطا محمد، گلبدین و برخی دیگر از رهبران گروه های جهادی عاملان اصلی جنگها و ویرانی های سالهای ١٣٧١ تا ١٣٧٥ کابل معرفی شده اند.

poverty in Afghanistan

یازده سال از حاکمیت پوشالی کرزی و اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو می گذرد. طی این مدت جنایتکاران جنگی، ناقضین حقوق بشر، قوماندانان کفتار صفت تنظمی و جواسیس وابسته به پاکستان، ایران و غرب، توسط امریکا در مقامات بلند دولتی نصب و با کروفر رسانه یی، به مثابه باصطلاح نخبگان سیاسی، محققین، تحلیلگران و نوابغ دوران)؟!( تبلیغ و بر گرده‌ی مردم ما سوار گردیدند. پول های هنگفتی نیز در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به مصرف رسید تا بیخ و بن دولت بی بنیاد را روی شانه های فرزندان شریف ولی مجبور و نیازمند ما که در صفوف اردو، پلیس و امنیت با پول و نان ناچیز جلب شدند و قربانی منافع جنایتکاران جنگی میگردند، استوار سازند.

photo from usdemocrazy.net

حامد کرزی در جرگه سرکاری‌ای بنام "جرگه ملی صلح جوانان" طی سخنرانی‌ای دانسته یا ندانسته وقتی با پرسش یک دختر شجاع حاضر در جلسه مواجه شد، پذیرفت که بدلیل ضعف افغانستان و قدرت امریکا، رئیس جمهور دست نشانده‌ای بیش نیست و با زبان بی‌زبانی اظهار داشت که ملت افغانستان باید در برابر زورگویانی چون امریکا تمکین کند و انتخاب دیگری جز تسلیم و ذلت ندارد. او گفت:

«آمریکا امروز زور دارد، (در امور افغانستان) مداخله می‌کند، ما هم زور ما برسد، می‌رویم در واشنگتن حکومت می‌سازیم، حکومتی دست نشانده، ما هم زور ما برسد در واشنگتن رئیس جمهوری می‌آوریم که تابع منافع افغانستان باشد، زور ما برسد در انتخابات‌ شان مداخله می‌کنیم که یک دست نشانده خود را بیاوریم، مثلی که آنها کردند.»

spa main slogan

برای اولین بار در تاریخ سی سال اخیر کشور، یک نیروی سیاسی شهامت به خرج داد و با بسیج صدها تن در جاده‌های کابل تصاویر جنایتکاران جنگی را به آتش کشید و خواهان برچیدن سلطه آدمکشان و جانیان گردید و برجسته ترین نمایندگان فاجعه سی سال اخیر را نام گرفته خاینان ملی خطاب نمود. «حزب همبستگی افغانستان» با راه اندازی تظاهراتی به تاریخ یازدهم ثور ١٣٩١ در کابل، همه جنایتکاران و حاکمان فاسد را به لرزه انداخت که رسانه‌های افغانستان و جهان با گذشت چندین ماه از این حرکت بزرگ هنوز هم هرچند گاهی به آن می‌پردازند.

ata past and present

به تاریخ ١٧ سرطان ١٣٩١ ریاست پوهنتون بلخ در یک برنامه از قبل آماده شده با عده‌ای از استادان تهی از شرف و وجدان که اراده بیشتر شان در گرو دالر و موزه‌پاکی جنگسالاران است؛ در برابر کثیف ترین و بدنام ترین مافیای جهادی، عطا محمد والی بلخ "حضور" رساندند. آجندا نیم ساعت قبل به همه اعلان شد که "هدف از دیدار ما با جناب والی و اهدای دیپلوم دکترای حقوق و علوم سیاسی پوهنحی حقوق این پوهنتون به حاجی صاحب استاد است".

spa protest against iran

دولت فاشیستی ایران یکبار دیگر در برابر مهاجران بی بازخواست افغان چهره کریه خود را نمایان ساخت. چندی قبل در محله‌ی "کشتارگاه" شهر یزد وقتی خبری مبنی بر تجاوز و قتل دختر جوان ایرانی بوسیله دو مهاجر افغان شایع شد، جوانان بی بند و بار محل تحت چتر حمایت نیرو های امنیتی به خانه های مهاجران ریختند، بعد از ضرب و شتم، دهها خانه را به آتش کشیدند و تعداد قابل توجهی از افغان ها را دستگیر و روانه‌ی زندان ساختند. مهاجران حتی از تجاوز جنسی بر دختران شان نیز یادآوری کرده اند. این در حالیست که هنوز ثابت نشده افراد متهم به قتل و تجاوز افغانها باشند.

spa demo on black days

طی ده سال گذشته در افغانستان احزاب و گروه های سیاسی سمارق وار سر بلند کردند و یکی پی دیگر ثبت و راجستر وزارت عدلیه شدند. ایجاد احزاب سیاسی مانند ایجاد رسانه ها به یک رسم عادی و حتی شوق و فیشن و شهرت و تجارت مبدل گشته است. بر اساس آمار موجود، تا حال بیش از صد حزب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان ثبت است. اکثر این احزاب از سوی جنگسالاران و سران تنظیم ها و بقایای احزاب خلق و پرچم ایجاد شده اند.

احزاب هشت گانه و هفت گانه که در دوران تجاوز شوروی بر افغانستان ایجاد شده بودند ظاهرا از هم پاشیدند و به نام های دیگری عرض وجود کردند. این پانزده حزب از عوامل اصلی جنگ های داخلی و کشتار ده ها هزار انسان در جریان سالهای ١٣٧١ تا ١٣٧٥ بودند .

رهبران و اعضای ارشد این احزاب جز فهرست طولانی جنایتکارانی اند که باید محاکمه شوند. تغییر نام و ثبت و راجستر مجدد این احزاب در وزارت عدلیه با پذیرش معیار ها و قوانین ملی و بین المللی حزب سازی یک هدف را در قبال داشت: فرار از پاسخگویی اعمال ضد انسانی، مجازات و محاکمه شان.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 175 نفر