اسـاسـنـامـه حزب همبستگی افغانستان

فصل اول

شرایط عضویت، حقوق و وظایف اعضا

ماده ۱ - هر هموطن ما صرفنظر از جنسیت، ملیت، زبان، منطقه، مذهب و سابقه سیاسی كه سن ۱۸ را تكمیل و عضو حزب دیگری نباشد و خود را متعهد به قبول برنامه و اساسنامه و اجرای تصامیم «حزب همبستگی افغانستان» بداند، مشروط براینكه مرتكب جنایت و خیانت ملی نشده باشد میتواند عضویت «حزب همبستگی افغانستان» را بدست آورد.

ماده ۲ - قبول عضویت به اساس درخواست كتبی متقاضی به تائید دو نفر اعضای شورای رهبری بخش مربوطه صورت میگیرد.

ماده ۳ - هر عضو بدون هیچگونه تبعیضی حق انتقاد، پیشنهاد، انتخاب شدن و انتخاب كردن هر مقام «حزب همبستگی افغانستان » را دارا میباشد.

ماده ۴ - هر عضو باید از طریق پرداخت حق العضویت (حداقل یك در صد عاید ماهانه) و سایر كمك های مادی و معنوی خود «حزب همبستگی افغانستان» را یاری دهد.

ماده ۵ - هر عضو «حزب همبستگی افغانستان» در جلب تعداد هرچه بیشتر افراد وطندوست كشور، متعلق به هر ملیت، قوم، قبیله، منطقه، دین و مذهب كوشا بوده، در دفاع و اشاعه ارزشهای دموكراسی در جامعه تلاش به خرج دهد.

ماده ۶ - كناره گیری از عضویت «حزب همبستگی افغانستان» مانند پیوستن به آن داوطلبانه و آزاد می باشد.

ماده ۷ - هر عضو در صورت تخطی از اصول «حزب همبستگی افغانستان» بعد از سپری نمودن مراحل اخبار، توصیه، اخطار و تعلیق به اساس پیشنهاد شورای مربوطه و تائید شورای دو قدمه بالاتر اخراج میگردد.دوره تعلیق نبایدازسه ماه تجاوزكند.

در صورت تخلف جدی آگاهانه و خیانت به «حزب همبستگی افغانستان» از عضویت اخراج میگردد.

شكایت عضو اخراج شده توسط اداره حقوق و نظارت «حزب همبستگی افغانستان» مورد بررسی قرار میگیرد.

ماده ۸ – منابع مالی "حزب همبستگی افغانستان":

۱- جمعاوری حق العضویت ها.
۲- فروش نشرات حزب.
۳- جمعاوری اعانه از اعضاء،هواداران وتاجران ملی کشور.
۴- از طریق عواید موسسات انتفاعی حزب.

فصل دوم

تشكیلات

ماده ۹- ارگانهای رهبری تشكیلات به ترتیب صلاحیت های شان از این قرار اند:

۱- شورای عمومی
۲- شورای اجرائیه
۳- کمیته دایمی شورای اجرائیه
۴- شورای های ولایتی
۵- شورای های شهری
۶- شورای های ناحیه
۷- شورای های ولسوالی
۸- شورای کوچی ها
۹- شورای های محلی
۱۰- شورای های مهاجرین (معادل شوراهای ولایتی)

۱- شورای عمومی: بالاترین ارگان رهبری بوده كه جلسات آن با شرکت اکثریت اعضا هر سال یكبار دایر میشود. این شورای مركب از اعضای شوراهای ولایتی و شورا های مهاجرین( در شرایط حاضر) میباشد. شورای عمومی ضمن رسیدگی به اساسی ترین مسایل، صلاحیت ترمیم و تعدیل اساسنامه و برنامه، سیاستهای اصلی، تصویب آرم و نام «حزب همبستگی افغانستان» و نظارت و بررسی فعالیتهای شورای اجرائیه را به عهده دارد.

رییس شورای عمومی كه رییس شورای اجرائیه نیز میباشد و دو معاون آن توسط این شورا برای یك سال انتخاب می گردند. تعداد اعضای آن ۴۳ نفر بوده، در صورت لزوم بیشتر شده میتواند. جلسات شورا با شرکت اکثریت اعضا هر سال یكبار و در صورت ضرورت در فاصله های كوتاهتر دایر میگردد. این شورا كمیته اجرائیه را از بین اعضای خود بر میگزیند.

۲- شورای اجرائیه: بین دو جلسه ی شورای عمومی ، رهبری «حزب همبستگی افغانستان» را بعهده دارد و در برابر شورای عمومی مسوول است. تعداد اعضای آن ۹ نفر بوده و جلسات آن با شركت اكثریت اعضا هر سه ماه و در صورت ضرورت زودتر دایر میگردد. دعوت جلسه اضطراری شورای عمومی در صلاحیت شورای اجرائیه می باشد.

۳- کمیته دایمی شورای اجرائیه: مرکب از رئیس، دو معاون و دو نفر انتخاب شده از اعضای شورای اجرائیه بوده که بین دو جلسه شورای مربوطه وظایف روزمره را به پیش می برد. این کمیته نزد شورای اجرائیه مسئول است.

۴- شورا های ولایتی: شامل نمایندگان انتخابی نواحی مركز ولایت و ولسوالی های مربوطه می باشند.

۵ - شورا های شهری: متشكل از نمایندگان انتخابی نواحی شهرها می باشند.

۶- شورا های ناحیه: متشكل از نمایندگان انتخابی ناحیه می باشند.

۷- شورا های ولسوالی: شامل نمایندگان شورا های محلی و مركز ولسوالی ها می باشند.

۸- شوراهای محلی: متشكل از نمایندگان انتخابی قراء و قصبات می باشند.

ماده ۱۰ - صلاحیت های رییس شورای عمومی:

۱- دعوت جلسات اضطراری شورای اجرائیه.
۲- عزل و توظیف مسوولان «حزب همبستگی افغانستان» با تائید اکثریت شورای اجرائیه.
۳- تعیین سخنگو با تائید اکثریت اعضای شورای اجرائیه. در صورت غیابت رییس و معاونینش، شورای اجرائیه یكی از اعضای خویش را بحیث رییس موقت انتخاب مینماید.

عزل رییس با دو سوم آرای اعضای شورای عمومی و عزل معاونینش بر اساس رای اعضاء ممكن است. در صورت فوت یا استعفای رئیس شورای عمومی یکی از معاونینش رهبری حزب را الی دایر شدن شورای عمومی بعهده می گیرد. این مدت نباید از سه ماه تجاوز نماید.

ماده ۱۱- تصمیم گیری در تمامی مناقشات و مسایل در كلیه سطوح «حزب همبستگی افغانستان» بر اساس رای اكثریت درهمان شورا صورت می گیرد.

ماده ۱۲ - شورای عمومی دارای ارگانهای ذیل بوده كه همه آنها در برابر شورای عمومی و بین دو جلسه آن به شورای اجرائیه و كمیته دایمی آن مسوول میباشند:

۱ – اداره تشكیلات
۲ – اداره فرهنگی (تبلیغات، نشریات، ورزش، هنر)
۳ – اداره مالی
۴ – اداره روابط
۵ - اداره امور زنان
۶ – اداره خدمات اجتماعی
۷ – اداره امور مهاجرین
۸ – اداره حقوق و نظارت
۹ – اداره امور آموزش و جوانان
۱۰ – اداره امور اصناف

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 90 نفر