قربانی تجاوز جنسی در دوره‌ی خون و خیانت تنظیمی

قربانی تجاوز جنسی در دوره‌ی خون و خیانت تنظیمی

۸ جوزا ۱۳۷۴: دختر گمنام افغان که در کابل برای نجات از تجاوز و بردگی جنسی توسط ملیشه‌های تنظیمی دست به خودسوزی زده‌است، در یکی از شفاخانه‌های این شهر در دوران وحشت تنظیمی بستری ‌است. دختری دیگری به نام ناهید در مکروریان سوم از منزل ششم برای نجات از تجاوز جنسی توسط سفاکان تنظیمی خود را به پایین پرتاب نمود که منجر به مرگش شد. قضایای متعدد تجاوز گروهی انتقام‌جویانه در افشار و دیگر مناطق شهر کابل در این دوره‌ی شوم توسط سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر نیز درج شده‌است. (عکاس: سوین کونراد)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 190 نفر