مردم مجارستان با خاینان و قاتلان سازش نکردند

مردم مجارستان با خاینان و قاتلان سازش نکردند

با پایان جنگ جهانی دوم، در کنار محاکمه سران نازی در محاکمه نورنبرگ و مجازات و اعدام تعدادی از آنان، در دیگر کشورهای اروپایی نیز عناصری که با فاشیست‌ها همدستی داشتند مورد پیگرد قرار گرفته به سزای اعمال شان رسیدند. یکی از این افراد فرنتس سالاشی بود که در جریان جنگ، منحیث صدراعظم مجارستان، متحد هیتلر بود.

فرنتس رهبر یک حزب فاشیستی بود که بعد از اشغال مجارستان، توسط ارتش نازی در اکتوبر ۱۹۴۴ به قدرت نصب گردید. او طی مدت فرمانروایی‌اش به حیث بازوی هیتلر، هزاران یهودی را به قتل رسانیده جو اختناق را در مجارستان حاکم ساخته بود.

در اوایل ۱۹۴۵ وقتی مجارستان توسط ارتش سرخ و نیروهای رومانیایی آزاد گردید، فرنتس فرار کرد اما با ختم جنگ به چنگ افتاد. او بوسیله «دادگاه مردمی بوداپست» در یک محاکمه علنی به جرم جنایت و خیانت محکوم به اعدام شده به تاریخ ۱۲ مارچ ۱۹۴۶ در محضر عام به دار آویخته شد.

سازش با قاتلان و جنایتکاران به معنی راه دادن به تکرار فاجعه و جنایت به صورت وحشت‌بارتر آن است. به همین دلیل در کشورهایی که مردم به آگاهی‌های نسبی دست یافته اند به هیچ بهانه‌ای برای معامله با ستمگران رای نداده خاینان ملی و خونخواران را به شدیدترین نحوی مجازات می‌کنند. معافیت قاتلان از پیگرد قانونی و باج دادن به آنان به صورت مفتضح و خاینانه‌ای که در افغانستان جریان دارد، در هیچ قانون انسانیت جایگاهی نداشته مردود است و یکی از عوامل اصلی ادامه بحران و جویبار خون در وطن ماست.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 112 نفر