مکتبی با نام قومندان مکتب‌سوز و معلم‌کُش حزب اسلامی آلوده شد

مکتبی با نام قومندان مکتب‌سوز و معلم‌کُش حزب اسلامی آلوده شد

«انجینیر» حامدالله مشهور به انجینیر نبی از خونخوارترین چهره‌های حزب اسلامی در ولسوالی دشت‌قلعه ولایت تخار بود که منحیث معاون حزب اسلامی در سمت شمال به جنایت و خیانت دست می‌زد. او در سگ‌جنگی‌های تنظیمی ده‌ها مکتب را آتش زد و بسیاری از مکاتب را قرارگاه ساخته بود. او آنچنان دشمن معارف بود که تعدادی از روشنفکران را به جرم معلم بودن تیرباران کرد.

حال مدیریت معارف دشت‌قلعه به دستور ریاست معارف تخار با بیشرمی باورنکردنی لیسه پرافتخار دشت‌قلعه را با نام این جانی مکتب‌سوز مسمی نموده است که خیانت بزرگی‌ست به معلمان شهید آن دیار و معارف کشور.

در کشوری که ستمگران بیگانه‌پرست و ارتجاع حاکمیت داشته باشد، هر تلاشی صورت می‌گیرد که معارف به گند کشیده شده ملت در تاریکی نگهداری شود. به همین دلیل، از پلیدترین دشمنان علم و دانش بزرگداشت صورت می‌گیرد اما از هزاران معلم بیگناه که توسط باندهای جهالت‌پیشه و جانی اخوانی کشته شدند هیچگاهی یادبودی به عمل نیامد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 136 نفر