شاه‌امان الله مشعل‌دار معارف و ترقی

شاه‌امان الله مشعل‌دار معارف و ترقی

شاه امان‌الله خان، بانی استقلال افغانستان و یگانه شاه مترقی و وطندوست تاریخ معاصر ما، عطش شدید برای باسواد شدن و پیشرفت مردم افغانستان داشت. او می‌دانست که تا وقتی ملت را از جهل و خرافات به سوی علم و روشنایی ارتقا نبخشد، امکان ترقی و شکوفایی افغانستان ناممکن است. به همین دلیل او شخصا در کار سوادآموزی ماموران دولت سهم می‌گرفت و می‌کوشید گام‌های تند درین راه برداشته شود که این عجله او باعث شد که مرتکب اشتباهاتی شود که انگلیسها و غلامان داخلی‌اش از آن سود برد.

اما امروز باآنکه اوضاع برای باسواد ساختن مردم و مسلح کردن شان با علم کاملا مساعد است، اما به علت حاکمیت مزدوران بیگانه و فساد بی‌سابقه در دستگاه پوشالی حاکم، چرخ معارف از حرکت بازمانده و مقامات دزد صرفا با نشان دادن ارقام بلندبالا و اکثر دروغین، کاری برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت انجام نمی‌دهند. باوجود فاش شدن خیانت فاروق وردک و قانونی و داستان های مکاتب خیالی و زدن میلیونها دالر از بودجه معارف، آب از آب تکان نخورده و این عناصر ضدملی همچنان از یک پست به پست دیگر مهم جابجا می‌شوند.

استعمارگران و جیره‌خواران داخلی شان مرگ خود را در آگاه شدن ملت می‌دانند به همین دلیل به هر نیرنگ و خیانتی دست می‌زنند که مردم را در جهل و نادانی فرو برند. تا وقتی ملت باسواد و آگاه نشود، امریکا و پاکستان و ایران و مهره‌های پلید وطنی شان به آسانی می‌توانند آنان را فریب داده برای منافع جنایتکارانه شان مورد بهره‌برداری قرار دهند.

شاه‌امان الله مشعل‌دار معارف و ترقی

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 128 نفر