وحشیگری فرهنگ بومی مردم ما نبوده است

Tourists in Afghanistan in past

جاذبه های طبیعی و آثار باستانی افغانستان در گذشته توریست های زیادی را به سویش می‌کشانید و آنان بدون احساس خطر در افغانستان به گشت و گذار می‌پرداختند و با گرمی از جانب مردم استقبال می‌شدند. اما امروز ویروس جهالت و جنایت و بنیادگرایی جامعه ما را آنچنان به قهقهرا برده است که دیگر حتی افغانها نمی‌توانند به آرامی در گوشه و کنار کشور گشت و گذار نمایند.

Tourists in Afghanistan in past

این تصاویر سند کوبنده در برابر آنانی است که استدلال می‌کنند وحشی‌گری های طالبان و دیگر گروههای جانی در فرهنگ این سرزمین ریشه دارد. جهان‌گردانی که در گذشته ها به افغانستان آمده اند همیشه از برخورد صمیمانه و مهمان‌نوازی مردم ما به نیکی یاد کرده خاطرات خوشی از آن دوران دارند. مردم ما با آنکه عقب نگهداشته شده اند و زندگی فقیرانه دارند، اما اکثریت قاطع شان صلحدوست و نجیب اند اما چهار دهه می‌شود که قربانیان وحشت و بربریت وارداتی‌ای گشته اند که توسط نوکران بیگانگان درین کشور رخنه کرده است.

Tourists in Bamiyan

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 163 نفر