وعدالتی فردا...

مظاهره تخار

هلهله ها
جاده های سبز تخار را می آزارد
وتلاطم دریا را میخ می کوبد
تا چهره ی جنایت دیروز را
با علامت دار و تازیانه
بر عابران به تاراج رفته
                           به نمایش گذارند
پرپر کنندگان باغ
                       که با تبر،
                      سروهای سر کشیده را
                          فروغلتانده اند
و جنازه ی مادر شان را
در چهار راه تباهی
                             به لیلام گذاشته اند
با سمبل های عاریتی ،
و کلمات به عاریت گرفته شده خویش

مظاهره تخار
دختری که تمامی اعضای فامیلش به تاریخ ١٨ می ٢٠١١ در بمباردمان ناتو در تخار کشته شدند.

خوان نعمت می گسترند
که گویا حاتم طائی
                        درباریان سلیمان را
                                  نان گرم خواهد داد.
متحیر مردانی که گذشته ها را
                         در خاطره ها دارند
دیروز خونبار تان را
و امروز نکبتزای تان را
از یاد نخواهند برد
شما نفرین شدگان تاریخید
و طرد شدگان مردم.
انتظار خروش خلقها
و عدالتیِ فردا باشید.

جلادان جهادی
پیرم قل، انجنیر عمر و عبدالمطب بیگ، سه جنگسالار پلید که دوتن شان در اثر اختلافات درونی ترور شدند، اما امیدواریم پیرم قل که هنوز به بربریت و رذالت هایش در برابر توده های فقیر تخار ادامه می‌دهد، بدست پرتوان مردم ما به سزای اعمالش برسد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 241 نفر