اتحاديه بيكاران ع و غ

اتحادیه بیکاران ع و غ

چهارصد تن از فارغان پوهنتون در غور در يك حركت نمادين اتحاديه بيكاران ع و غ را ايجاد كردند.

اتحادیه بیکاران ع و غ

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 173 نفر