قیمت یک شب عیاشی شیوخ عرب یک میلیون دالر

دیل-ال‌اوطیب بخاطر سپری نمودن یک شب در کنار کیم کارداشیان یک میلیون دالر پیشنهاد نمود

شهزاده عربستان به نام ادیل-ال‌اوطیب بخاطر سپری نمودن یک شب در کنار ستاره تلویزیون امریکا به نام کیم کارداشیان یک میلیون دالر پیشنهاد نمود.

گزارش‌ها می‌رساند که این شهزاده سعودی از طریق انستاگرام به این ستاره نام‌آور ارمنیاتبار پیشنهاد کرده است. ال‌اوطیب در پیام خود نوشته «من از سعودی هستم و بخاطر یک شب برایت یک میلیون دالر می‌پردازم.» شیوخ عرب بخاطر عیاشی و خوشگذارنی خود میلیاردها دالر سرمایه باد آورده از طریق نفت و مراسم حج را در یک شب باد می‌کنند ولی اکثریت مردم آن کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند که حتی نان برای خوردن ندارند.

عیاشی و زنبارگی شیوخ عرب به این محدود نمی شود. در جریان جنگ مقاومت و جنگ‌های تنظیمی مشهور است که باند سیاف در بدل بسته‌های دالر بیوه‌های بی‌نوای افغان را بخاطر ارضای شهوت حیوانی عربها آنان تحفه می‌داد و امروز هم اسماعیل خان و سران دولت وحشت‌ملی آنان را به مثابه مهمانان ویژه به دربار شان قبول می‌کنند و در عملی کردن پروژه داعش آنان را همکاری می‌کنند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 114 نفر