داعشیان رژیم منفور «ولایت فقیه» ایران در کابل

داعشیان رژیم منفور «ولایت فقیه» ایران در کابل

درحالی‌که در ایران تحت حاکمیت یک رژیم تبهکار و ستم‌پیشه هر روز هموطنان ما به شیوه‌های گوناگون مورد توهین و تحقیر و سو‌ءاستفاده قرار گرفته، اعدام می‌شوند یا به جنگ سوریه و عراق اعزام می‌گردند، اما جمعی از غلامان این رژیم سفاک در کابل با بلندکردن تصاویر رهبران فاشیست ایران، تلاش دارند که سلطه پرخون این دستگاه غدر و وحشت را در افغانستان توسعه بخشند.

دولت پلید ایران با واریزکردن پول به جیب تعدادی از چتلی‌خوارانش در افغانستان و تمویل فراوان رسانه‌ها تلاش دارد تا زهر کشنده بنیادگرایی نوع آخندی‌اش را در جامعه ما تزریق کرده افغانستان را عمیقتر به‌سوی فاجعه سوق دهد. این دولت مستبد که همانند دولت جنایت‌پرور پاکستان در کشور ما دستان خونین داشته به طالبان، «حزب وحدت» و دیگر گروه‌های آدمخوار کمک مالی و تسلیحاتی می‌رساند، اما از طریق جمعی از افغان‌های وجدان‌باخته و بخصوص یک مشت فرهنگیان خاین کوشیده تصویر مثبتی از خود در اذهان مردم ما پیشکش کند.

داعشیان رژیم منفور «ولایت فقیه» ایران در کابل

یکی از مهره‌های وجدان‌باخته ایران در افغانستان فرد بیشرمی به نام سید عیسی حسینی مزاری است که با دریافت تومان رژیم ضدبشری آخندی، مراکز فرهنگی و دینی و رسانه‌هایی را برای دفاع از جلادان حاکم بر ایران راه‌اندازی کرده و همه‌ساله با بلندکردن تصاویر رهبران ددمنش آن کشور، بر ریش ملت ما می‌خندد.

باید غلامان بی‌غیرت و خاین دستگاه بویناک ایران در افغانستان را بی‌نقاب و تبلیغات زهرآگین شان را خنثا کرد. خطر داعشیان شیعه‌مذهب ایرانی را به اندازه داعشیان سلفی عربستان و امریکا باید جدی گرفت.

داعشیان رژیم منفور «ولایت فقیه» ایران در کابل

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 78 نفر