جامه خونین فرخنده را پرچم عدالتخواهی سازیم

در سال ۲۰۱۱، یک صحنه ستم نیروهای امنیتی مصر در برابر یک زن تظاهرکننده، خشم مردم را برانگیخته جنبش آنچنان اوج گرفت که دیکتاتوری چهل ساله حسنی مبارک را به زیر کشید. این تصویر به نماد بربریت رژیم برسراقتدار بدل شده از هرسو خیزش‌های توده‌ای را شعله‌ور ساخت.

بیایید صحنه های وحشتناک و حیوانی جنایت در برابر فرخنده را به جنبش ضد جنایتکاران و خاینان از هر قماش بدل کنیم که با حاکمیت فاجعه‌بار سی‌ساله شان افغانستان را به جنگل و وحشتکده بدل کرده می‌کوشند نسلی از جوانان ما را به سوی جهالت و سیاهی سوق دهند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 148 نفر