«اشرار»کش دیروز، پابوس امروز جنگسالاران!

«اشرار»کش دیروز، پابوس امروز جنگسالاران!

نورالحق علومی از جمله نوکران روس و پرچمی‌های یتیم‌شده است که دیروز با افتخار از «اشرار»کشی یادکرده منحیث قومندان قول‌اردوی نمبر ۲ قندهار، علیه ملت برپاخاسته قهرمان‌نمایی داشت. این «سپاهی انقلاب و حزب و نماینده دولت انقلابی» چاکر روس اما از حداقل ۱۵ سال بدینسو آنچنان در دور دوم خیانت، به پای منفورترین و جانی‌ترین عناصر و نیروها بوسه می‌زند که انسان به این دورویی و چرخش ۱۸۰درجه‌ای‌اش در حیرت فرو می‌رود.

دالر و مقام برای تعدادی از سیاسیون افغانستان حکم وجدان و شرف شانرا داشته که برای رسیدن به آن حاضر اند به هر دنائت و پستی متوسل شوند. یک دلیل اصلی فاجعه جاری در کشور همین عناصر سست‌عنصر و ضدملی اند که ملت را به روز سیاه نشانیده اند.

«اشرار»کش دیروز، پابوس امروز جنگسالاران!
«اشرار»کش دیروز، پابوس امروز جنگسالاران!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 87 نفر