به خون صائمه‌گک شهید سوگند!

به خون صائمه‌گک شهید سوگند!

از کوچه‌ای در کابل می‌گذشتم که تصادف تکه سیاه با تصاویر صائمه شهید و صادق شهید توجهم را جلب کرد که بر دروازه خانه‌ شان نصب بودند. این دو تن از یک خانواده فقیر بودند که در حمله انتحاری بر پارلمان افغانستان به تاریخ اول سرطان ۱۳۹۴ به شهادت رسیدند. صائمه‌گک فقط هشت سال داشت که قربانی تروریزم غلامان امریکا و پاکستان گشت. چهره معصومانه وی قلبم را پردرد ساخت و همانجا با خود عهد بستم که تا آخر از مبارزه علیه بنیادگرایان جاهل و جانی و اربابان خارجی شان، این عوامل اصلی تیره‌روزی‌های مردمم، دست نخواهم کشید. هر افغان شریف و باوجدان باید درد صائمه‌ها و خانواده‌های‌شان را درد خود پنداشته، برای رهیدن از این فجایع دست به مبارزه و تلاش زند. تنها با مبارزه آزادیخواهانه و شرافتمندانه می‌توان افغانستان و مردمش را از بردگی و خون و خیانت نجات بخشید ورنه فردا نوبت نامراد شدن جگرگوشه‌های آنان نیز فرا خواهد رسید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 113 نفر