کرزی و غنی هردو شایسته استقبال از سوی امریکا!

در گانگرس امریکا (جایی که تصمیم گرفته می‌شود کجای دنیا به خاک و خون کشیده شود) دیروز به پوزه‌مالی های حامد کرزی کف زدند، و حال به لاف و پتاق و چاپلوسی های مهره جدید شان اشرف غنی باربار به پا ایستادند. اینان واقعا شایسته اینهمه استقبال از جانب مقامات امریکایی اند چون با صدق دل وتمام وجود در عملی کردن سیاست های استعماری آنان در افغانستان جانفشانی نموده اند.

اما اگر این حکام پوشالی اندک حس ملی نه که حس انسانی می‌داشتند باید از این استقبال احساس خجلت می‌کردند چون به موازات آن تنفر و لعن مردم افغانستان را کمایی می‌کنند که جز تشدید فساد و جنایت و فقر و فلاکت کوچکترین کار مثبتی برای مردم عام افغانستان انجام نداده اند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 169 نفر