غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار

غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار

در موزیم کابل تا سال ۱۳۷۱ در کنار حدود صدهزار اثر ارزشمند تاریخی، کلکسیون موترهایی که طی سالیان طولانی به حکام افغانستان از سوی کشورهای مختلف تحفه داده شده بود نگهداری می‌شد. از جمله موتر گران‌بها و ضد گلوله ZIZ-110 بود که جوزف استالین رهبر وقت شوروی و فاتح جنگ دوم جهانی به ظاهر شاه سپرده بود. آندریا برونو و سوین کنراد دو تن از عکاسان «آژانس یمی‌ویژن» از این موترها گزارشی تهیه کرده اند که آگاهی از آن دردناک است.

غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار
موتر گرانبهای ZIZ-110
غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار
محلی که در آن موتر‌ها نگه‌داری می‌شد در اثر سگ‌جنگی‌های تنظیمی به مخروبه بدل گشت.

در جریان تجاوز روس‌ها، محل نگهداری این موترها آسیب دید به همین خاطر در سال ۱۹۹۱ «یونسکو» جهت حفظ این آثار تاریخی از آفات طبیعی یک محل جدید ساخت. با هجوم تنظیم‌های جهادی بر کابل هفتاد فیصد از حدود صدهزار اثر موجود در موزیم ملی افغانستان تاراج شدند. اکثر موتر‌های کلکسیون ظاهر شاه دزدی و یا به آهن‌پاره تبدیل شده به پاکستان انتقال یافتند.

غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار
قومندان عیدی مبارک با موتری که به غارت برده در پنجشیر

قومندان عیدی عبدل ترک دریور و از افراد مورد اعتماد مسعود بود که یک موتر نوع Austin-A135 انگلیسی را به مثابه مال غنیمت با خود به پنجشیر انتقال داد که تا خزان سال ۲۰۰۱ در خانه او بود و عکاسان فوق از آن عکس‌هایی برداشته اند. امروز هم از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست. هیچ‌کس نمی‌داند که چه تعداد سایر آثار گرانبهای موزیم هنوز هم در پنجشیر و نزد قومندان‌های شورای نظاری موجود اند.

غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار

نصیرالله بابر وزیر داخله گذشته پاکستان زمانی اعتراف کرده بود که تعدادی از آثار موزیم کابل نزد او موجود اند. قرار اطلاعات، گلبدین نیز شخصا تفنگچه شاه امان‌الله را به اعجازالحق پسر ضیاالحق دیکتاتور نظامی پاکستان و حامی خونخوارترین باندهای افغانستان تقدیم کرده است. چون یک دولت فاسد و مزدور طی ۱۵ سال گذشته در کشور حاکمیت داشت، هیچگاهی برای برگرداندن آثار از نزد ایندو و سایر جرنیل های پلید پاکستانی تلاشی صورت نگرفت.

غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار
غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار
غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار
غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار
غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار
غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار
غارت کلکسیون موترهای موزیم کابل توسط شورای نظار

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 93 نفر