صحنه‌ای از خشونت و تبعیض پولیس امریکا

صحنه‌ای از خشونت و تبعیض پولیس امریکا

روزی‌ نیست که جامعه امریکا شاهد خشونت و تبعیض نژادی پولیس نباشد. این روزها ویدیویی از بدرفتاری پولیس امریکا در یکی از مکاتب ایالت کارولینای جنوبی پخش شده که موجب اعتراض شدید مردم گردید. قرار گزارش‌ها زمانی که این شاگرد دخترسیاه‌پوست در جریان ساعت درسی از موبایل استفاده می‌نمود، پولیس از سوی مدیر مکتب فراخوانده می‌شود تا او را از صنف خارج کند. یک افسر پولیس به شکل تحقیر‌آمیز و وحشیانه بر شاگرد حمله‌ور شده او را درحالیکه در چوکی نشسته به زمین می‌کشد که سبب جراحت و شکستگی استخوان دستش می‌گردد.

صحنه‌ای از خشونت و تبعیض پولیس امریکا

یکی از مقامات پولیس این حرکت خشن را توجیه کرده و می‌گوید که شاگرد کوشش می‌کرده تا پلیس را بزند. اما در ویدیو به وضاحت دیده می‌شود که ابتدا پولیس به شکل بی‌رحمانه به شاگرد حمله‌ور می‌شود. وقتی شاگرد دیگری به این حرکت خشن پولیس اعتراض می‌کند، به او اخطار می‌دهد که «بعداً تو را در زندان خواهم انداخت».

صدها مورد خشونت و بدرفتاری پولیس امریکا در برابر سیاه‌پوستان هر روز ثبت می‌شود که بارها منجر به خیزش و تظاهرات همگانی در شهرهای مختلف آن کشور گردیده است. از روزی که اوباما منحیث نخستین رییس جمهور سیاه‌پوست به کاخ سفید راه یافته، تبعیض نژادی نیز در آن کشور سیر صعودی پیموده است. دولت به جای رسیدگی جدی به این قضایا، مدتی قبل قانونی را به اجرا گذاشت که طبق آن عکاسی و فلمبرداری از اعمال پولیس جرم پنداشته می‌شود!


ویدیوی بدرفتاری پولیس با شاگرد دختر

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 94 نفر