کارت سرخ کودک فلسطینی

A Palestinian boy shows a red card to an Israeli soldier

۲۹ می ۲۰۱۵: در جریان راهپیمایی‌ای در قریه موسوم به نبی صالح نزدیک رام‌الله در کرانه غربی، کودک فلسطینی در حمایت اخراج «انجمن فوتبال اسراییل» از فیفا کارت سرخ را به عسکر دولت اشغالگر اسراییل نشان می‌دهد. (عکاس: عباس مومنی)

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 58 نفر