مرگ بر رژیم تان!

مرگ بر رژیم تان!


مرگ بر رژیم تان!


ای فاسقان دهر
ای رهبران چور و چپاول
                        هزار ننگ
دستِ شما به خون
خون در ازای پول
پول بهر قتل و دهشت و کامرانی شما
یا جایگاهِ پرورشِ تخم هرزگان
تف بر ضمیر تان
مرگ بر رژیم تان!
دیروز تان به جنگ
امروز تان به نوکری و فاحشگی هزار رنگ
از جهل شکفتید
خلق و
        خدا و
                مادر و
                        میهن فروختید

بس است
حیا کنید
دست را بالا کنید
زانو زنید به گونه‌ی هیتلر
خود را فنا کنید
ور نه
فردا
جسمِ نجس تک تک تان را
به گـــُه سگ
هر کودکِ وطن
آتش می زند
تف بر ضمیر تان
مرگ بر رژیم تان!

م.آژن
ثور ۱۳۹۶

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 127 نفر