موج تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضتی در انگلستان

موج تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضتی در انگلستان

شهر لندن در روزهای ۲۰ و ۲۱ جون ۲۰۱۵ شاهد تظاهرات عظیم زحمتکشان انگلستان بود که علیه سیاست های ریاضتی دولت به جاده ها برآمده علیه آن اعتراض کردند.

بر اساس ارقام روزنامه «گاردین» بین ۷۰ الی ۱۵۰هزار تن درین اعتراضات شرکت ورزیده علیه بی‌عدالتی‌ها در آن کشور صدا بلند کردند.

موج تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضتی در انگلستان

سیاست های ریاضتی دولتهای غربی که مشخصه اصلی آن قطع بودجه دولتی برای بخش‌های صحت، معارف و خدمات عامه می‌باشد، نادارترین اقشار جامعه را، که اکثریت مطلق را تشکیل‌ می‌دهند، به سوی تباهی بیشتر سوق می‌دهد. اما کارگران و مخالفان این سیاست، ازدیاد مالیه بر ثروتمندان را راه بهتری برای مهار بحران‌های اقتصادی پیشنهاد می‌کنند.

انگلستان یکی از ناعادلانه ترین جوامع غربی‌است که ۱۳ میلیون تن از جمعیت ۶۴میلیونی آن در خط فقر بسر می‌برند. مطابق سروی نهاد (Equality Trust)، سرمایه فقط ۱۰۰ ثروتمند انگلستان برابر است با ثروت ۱۹میلیون تن آن کشور.

موج تظاهرات علیه سیاست‌های ریاضتی در انگلستان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 104 نفر