موج اعتراضات علیه نشست جی۷ در آلمان

موج اعتراضات علیه نشست جی۷ در آلمان

ده‌ها هزار تن در آلمان همزمان با نشست سران هفت کشور بزرگ موسوم به «جى هفت»، دست به تظاهرات زده اند. با آنكه دولت آلمان از چند روز پيش مرز هايش را به روى اعتراض‌كننده‌هایى كه قصد ورود به اين كشور را داشتند بسته بود اما بيش از پنجاه هزار نفر در چند شهر اين كشور به جاده‌ها برآمدند و عليه نابرابرى در جهان و مداخله قدرت‌هاى بزرگ در كشورهاى درگير جنگ شعار دادند. اعتراض كنندگان ماسك هاى رهبران اين هفت كشور زورگو را به صورت كشيده و عليه آنها شعار می‌دادند. پوليس براى سركوب معترضان از لت و كوب و موتر آب‌پاش استفاده كرده و ده‌ها تن را بازداشت كرده است. قرار است اين نشست در روز هاى هفت و هشت جون ادامه يابد. انتظار می‌رود دامنه این تظاهرات همچنان وسعت يابد و موج اعتراض‌ها به ديگر كشورهاى اروپايى كشانيده شود.

موج اعتراضات علیه نشست جی۷ در آلمان
موج اعتراضات علیه نشست جی۷ در آلمان
موج اعتراضات علیه نشست جی۷ در آلمان

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 391 نفر