۲۰۱۵، سال وحشت و دهشت در افغانستان

۲۰۱۵، سال وحشت و دهشت در افغانستان

سال ۲۰۱۵ هم با کوله‌باری از بربریت منحیث وحشتناک‌ترین سال در یکونیم دهه گذشته ثبت تاریخ ما شد. از دهه‌ها بدینسو، گذشت هر سال اکثراً جز کابوس چیزی به خاطره هموطنان ما نگذاشته است. میهن‌فروشی و آدمکشی هر یک، شاهان مستبد، روسها و مزدورانش، آدمکشان تنظیمی، طالبان وحشی و بالاخره بازی‌های امریکا و دولت‌های دست‌نشانده‌ متشکل از جنگسالاران و جمعی از روشنفکران وجدان‌خفته با سرنوشت مردم ما، افغانستان را از غمزده‌ترین کشورهای جهان ساخته است.

اما این تیره‌گی و دهشت را بالاخره پایانیست. با همت پایدار، همبستگی ملی و مبارزه عملی در راه خوشبختی و بهروزی وطن و مردم ما می‌توانیم به این شام غم پایان بخشیم. نباید منتظر معجزه نشست، هیچ کس نجات مان نمی‌دهد جز بازوان توانای خود ما و هیچ جای دنیا را سراغ نداریم که مردمش بدون پیکار سخت و جانفشانی به آزادی و رفاه رسیده باشند.

گرچه وطن ما همه روزه شاهد فجایع عذاب‌ناک است، در این گیلری تصاویری از دردناک‌ترین حوادث سال ۲۰۱۵ را جمع‌آوری نمودم تا درج تاریخ گردد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 225 نفر