موییدن سیاف بر جسد عبدالله عزام

Sayyaf Cries on Deadbody of Abdullah Azaam

این تصویر که در شماره ماه فبروری ۱۹۹۰ مجله «الجهاد» چاپ پشاور به نشر رسیده است، سیاف را در حال موییدن بر جسد عبدالله عزام، تروریست فلسطینی نشان می‌دهد.

عبدالله عزام که در پشاور ترور شد، همچون اسامه بن‌لادن و دیگر داعشیان آنزمان توسط دالر «سی.آی.ای» و عربستان در راس لشکری از عربهای تروریست به افغانستان گسیل شدند تا مقاومت ضد روسی ملت ما را با جهالت و وحشت شان از مسیر اصلی آن خارج ساخته کشورما را به مرکز جهالت و تروریزیم و بربریت مبدل سازند.

سیاف یکی از حامیان اصلی این عربهای جانی بود که پسان‌تر اسامه‌بن لادن را در افغانستان پناه داد و در بدل آن از کمک های بی‌دریغ مالی و تسلیحاتی عربهای عامل تباهی افغانستان برخوردار گشت.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 148 نفر