با آگاهی و مبارزه همگانی، ننگ ۷ و ۸ ثور را پاک کنیم!

با آگاهی و مبارزه همگانی، ننگ ۷ و ۸ ثور را پاک کنیم!

سال پرخون دیگر را پشت سر گذاشتیم و سیا‌ه‌روزهای ۷ و ۸ ثور از راه رسیدند؛ روزهای شومی که هر بار با فرا رسیدنش، زخم‌های قربانیان آن تازه می‌شود. دو روز خونینی که یکی زمینه اشغال سوسیال-‌امپریالیزم شوروی را فراهم کرد و دیگرش جاده را برای اشغال وطن ما توسط پاکستان، ایران، عربستان و نهایتا امریکا و ناتو صاف نمود. ۷ ثور آغازگر جنایت و وطنفروشی در کشور بود و میلیونها کشته، زخمی و انسان‌های دربدر به جا گذاشت. ملتی که آرزو داشت با شکست مفتضحانه شوروی و پوشالیانش در فضای انسانی و آرامش بسر برند، اما هیولاهای ۸ ثوری نه تنها حاصل این همه قربانی‌های ملت را برباد دادند که در نخستین روزهای ورود نحس شان به کابل، این شهر زیبا را به مخروبه مبدل ساخته، هفتادهزار تن از ساکنان بیگناهش را شهید و محشری برپا کردند که تاریخ کشور کمتر نظیر آن را به خود دیده بود. از همین رو مردم ما به درستی شعار «۸ ثور سیاه‌تر از ۷ ثور» را سر دادند.

دردا که چپاولگرانِ هست و بود افغانستان و قاتلانی که ملت ماتمدار ما را از دم تیغ کشیدند، امروز تحت پرچم امریکا مصروف دور دیگری از آدمکشی و خیانت و تاراج اند. اینان یکدیگر را در آغوش گرفته بر خون و اجساد مردم افغانستان قهقهه می‌زنند. گلابزوی، تنی، طاقت و دیگر میهنفروشان خلقی-پرچمی که از سر و روی شان خون مردم جاریست، به دست‌بوسی گلبدین راکتیار شتافته این قصاب کابل را کبوتر صلح تبلیغ می‌کنند.

امروز سیاف با بی‌شرمی تمام اعلام می‌دارد که یک میلیونم حصه مسوولیت جنگ‌های کابل را به دوش نمی‌گیرد؛ گلبدین با بی‌شرمی و دیده‌درآیی خاص یک رهبر اخوانی مدعی می‌شود که در هیچ جنایتی دخیل نیست و کابلیان را هم مرغان آسمان به شهادت رسانیده نه هزاران راکت او؛ در همین حال سرکردگان شورای نظار، جمعیت، وحدت، جنبش و... طوری اکت و ادای دموکرات بودن کرده در هر جمله شان کلمات «دموکراسی»، «حقوق زنان»، «یکپارچگی افغانستان» و غیره را می‌پرانند که گویی اصلا در تباهی کابل، قتل‌عام باشندگانش و غارتگری‌های دیگر کوچک‌ترین دستی نداشته‌اند. اما این اراذل خاین هرگز نمی‌توانند بر حقایق پرده اندازند. اینان امروز با حمایت جان‌کیر‌ی‌ها و زلمی‌خلیلزادها می‌توانند چهره «قهرمان ملی»، «قهرمان وحدت ملی» و... به خود گیرند اما حقیقت راهش را می‌یابد و روزی رسیدنیست که نام این جانیان در کنار چهره‌های پلید تاریخ چون هیتلر، فرانکو، خمینی، پینوشه، خامنه‌ای، سوهارتو و صدها خون‌آشام دیگر منحیت غداران ملی ثبت تاریخ گردند.

ستم‌پیشگان ضدملی و مالکان امریکایی شان با راه‌اندازی انتخابات‌های پرتقلب و مسخره، این رکن دموکراسی را نیز بین مردم رسوا و بی‌اعتبار ساختند. مردم به این آگاهی رسیدند که در موجودیت یک دولت بی‌اراده تحمیل شده بیگانگان، از رای آنان صرفا برای مشروعیت بخشیدن به این نظام پوسیده و دست‌نشانده استفاده سوء صورت می‌گیرد درحالیکه برنده را جان‌کیری تعیین می‌کند. دولت هم ملت منزجر از این بازی‌های خاینانه را با فشار وادار به ثبت‌نام می‌کند که بازهم هم‌میهنان مظلوم ما قربانی حوادث تروریستی ناشی از آن می‌شوند که ما المناک‌ترین نوع آنرا در دشت برچی کابل شاهد بودیم که دهها تن بصورت هولناک به شهادت رسیدند. عامل اصلی سیهروزی این عزیزان ما ع و غ و سایر سران حکومت فاسد و گندیده اند.

هموطنان رنجدیده!

«حزب همبستگی افغانستان» عمیقا معتقد است که تا خفاشان خونخوار ۷ و ۸ ثوری بر سرنوشت ما حاکم اند، نه سلطه شیطانی امریکا و ناتو را می‌توان درهم شکست، نه هم بربرصفتان طالبی و داعشی را؛ طبیعتا موج فساد، بدبختی، دربدری، اعتیاد، ستمگری و... جاری در کشور نیز تشدید یافته مردم ما با روزگارتیره‌تری روبرو خواهند بود. رهایی از فاجعه کنونی فقط با آگاهی، بسیج و خیزش مردمی ممکن است و بس! تا همه اقوام و ملیت‌ها متحدانه و یکدست علیه خاینان داخلی و اشغالگران خارجی دست به مبارزه مرگ و زندگی نزنیم، افغانستان از این گودال تباهی نجات نخواهد یافت.

حزب همبستگی افغانستان

۶ ثور ۱۳۹۷

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 359 نفر