افسوس به حال رییس‌جمهور تحمیلی و پوشالی!

افسوس به حال رییس جمهور تحمیلی و پوشالی!

اشرف غنى برای اینکه از رییس اجراییه خود درخودنمایی پس نماند، به گونه نمايشى بعد از بسته‌شدن جاده‌های اطراف به روی هر زنده‌جانی، لحظه‌اى در شهر بيرون شد و نماز چاشت را در مسجد عبدالرحمن خواند. در اين تصویر که بیشتر شبیه «شوتنگ» فلم‌های هالیودی‌است، غنی در محاصره لشکری از محافظان انگشت به ماشه با كودكان پشت پنجره احوال‌پرسى مي‌كند. فاصله ميان او و مردم اينجا بخوبى نمايان است!

چقدر تماشایی و مضحک است حال رییس‌جمهوری که نه از دل و رای مردم، بلکه توسط جان کیری و کاخ سفید برای برنامه‌های ویرانگرانه یک دولت متجاوز بر ارگ نصب شده باشد و جهت عوامفریبی و مهار خشم ملت مجبور به اینگونه صحنه‌سازی‌های مبتذل باشد!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 172 نفر