دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت «حزب همبستگی افغانستان» است

ministry order

چنانچه به تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۹۱ طی اعلامیه‌ای گفتیم، «حزب همبستگی افغانستان» بعد از راه اندازی تظاهرات بزرگی در تقبیح سیاهروز های هفتم و هشتم ثور در کابل، با موجی از فشار های نهاد های مافیایی دولت کرزی روبرو بوده و بخصوص مشرانو جرگه میکوشد عرصه را برای فعالیت های ما تنگتر سازد.

به ادامه این فشار ها، به تاریخ ١٣ جوزا، نمایندگان ما در کمسیون «سمع شکایات» مشرانو جرگه فراخوانده شدند که در آنجا با قاطعیت تمام از موضع حزب در برابر جنایتکاران سه دهه اخیر و اکسیون اخیر ما دفاع نموده به آنان تفهیم نمودند که هیچ مقدار تهدید و فشار قادر نخواهد شد که حزب ما را از مبارزه برای عدالت، دموکراسی و آزادی بازدارد.

دیروز ما مکتوبی از وزارت عدلیه دریافت نمودیم که حکم مشرانو جرگه را به اطلاع ما رسانیده اند که در آن از این وزارت خواسته شده است تا به خاطر تعلیق فعالیت حزب ما و معرفی آن به نهاد های عدلی و امنیتی اقدام نماید. در نامه گفته شده:

«لوی څارنوالی فعالیت حزب متذکره را تا ختم تحقیقات نهایی به تعلیق در آورده ضمنا مقامات محترم وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی موضوع را تحقیق و بررسی نموده مطابق به مسوولیت های وظیفوی شان اجراات قانونی نمایند.»

این فشارها در حالی بر حزب ما اعمال میگردند که احزاب خاین و جنایتکار جهادی آزادانه برضد منافع ملی مردم ما فعالیت نموده و به کشورهای خارجی جاسوسی میکنند و دولت فاسد کرزی هیچ اقدامی در برابر آنان انجام نمیدهد. تعدادی از این احزاب خاین حتی رسما ثبت وزارت عدلیه نشده اند اما باآنهم هیچ ممانعتی در برابر فعالیت های شان وجود ندارد و به نفاق افکنی و مزدوری ادامه میدهند.

ما خوشحالیم که حزب ما اینچنین در محراق حملات جنایتکاران قرار گرفته است. این نمایانگر موثر بودن مبارزه ما علیه آنان است که غوغای شانرا بلند نموده است.

ولی از جانب دیگر از حمایت و همبستگی مردم خود سپاسگزاریم و به آنان وعده میدهیم که حزب ما یک انچ از موضع قاطعش علیه جنایتکاران و نوکران بیگانه و صاحبان خارجی شان عدول نخواهد کرد و حاضر است در یک محکمه علنی از گفتار و عملش به دفاع برخیزد.

حزب همبستگی افغانستان

١٥ ثور ١٣٩١ (٤ می ٢٠١٢)

senate order

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 542 نفر