باشندگان پکتیا: اشرف غنی احمدزی٬ ما را فریب داده است

احمد جان باشنده شهر گردیز

شماری از باشندگان ولایت پکتیا می گویند که برخی از مقامات محلی این ولایت در همکاری با تیم کمپاین اشرف غنی احمدزی٬ مردم را فریب داده اند.

معترضان می گویند که از چند روز بدین سو٬ از سوی مدیر زراعت ولایت پکتیا پیوسته اعلامیه های نشر می شد که قرار است برای نیازمندان آرد و گندم توزیع شود.

آنان می گویند زمانیکه آنها به محل اعلام شده تجمع کردند٬ با عکس و شعارهای اشرف غنی احمدزی مواجه شدند و سپس دریافت که در کمپاین انتخاباتی آقای احمدزی حضور دارند.

احمد جان باشنده شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا می گوید که ساعت ها منتظر توزیع مواد کمکی بوده اما با دست خالی به خانه برگشته و فریب تیم کمپاین اشرف غنی احمدزی را خورده است.

شماری دیگری از مردم می گویند که آنها برای دریافت مواد کمکی از ولسوالی ها به شهر گردیز آمده بودند.

به گفته شرکت کنندگان٬ برای آنها گفته شده بود که از پنج تا ده هزار افغانی پول نقد کمکی توزیع می شود اما انها گفتند که تمامی این موارد فقط برای کشاندن مردم به برنامه انتخاباتی بوده است.

پیشتر نیز٬ شماری از نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری و شماری از باشندگان ولایت پکتیا مدعی شدند که جمعه خان همدرد والی پکتیا از امکانات دولتی و موقف خود به نفع یک نامزد مشخص استفاده می کند.

با این حال٬ تلاش کردیم با سخنگویان تیم اشرف غنی احمدزی در مورد ادعای مردم پکتیا صحبت کنیم اما موفق به این کار نشدیم.

شماری از باشندگان شهر گردیز روز گذشته به حمایت از تیم اشرف غنی احمدزی گردهم آمده بودند.

با این حال ده ها تن٬ تجمع گردهمایی را ترک کرده و مدعی شدند که تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی٬ آنها را فریب داده است.

منبع: خبرگزاری بخدی، ۶ حمل ۱۳۹۳

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 128 نفر