«لیست مرگ»، ننگی بر جبین رهبران میهنفروش خلقی و پرچمی

قربانیان میهنفروشان خلقی و پرچمی

با انتشار سندی حاوی لیست حدود پنج هزار تن که توسط نوکران روس در سال‌های ١٣٥٧ و ١٣٥٨ بصورت گروهی اعدام گردیده اند، زخم‌های مردم ما که چندین دهه است از سرگذشت غمناک عزیزان لادرک شان خبری ندارند، تازه گردید. بار دگر هموطنان ما با دیدن نام دلبندان شان درین لیست، غرق ماتم گشتند.

«لیست مرگ» از جانب محکمه هالند انتشار یافته و پولیس آن کشور موثق بودن آنرا تایید نموده است. به اساس پولیس هالند این سند ١٦٠ صفحه‌ای را یک زن ٩٣ ساله افغان مقیم هامبورگ آلمان تسلیم آنان نموده است. این زن سند را از طریق فلیکس ارماکورا (Felix Ermacora) نماینده اسبق خاص ملل متحد در مسئله افغانستان بدست آورده بود.

لیست منتشره به مثابه سند جنایت امان‌الله عثمان (که پولیس هالند از او به نام امان‌الله ع. نام برده است) مدیر تحقیق «آگسا» طی سال‌های حاکمیت خلقی‌ها (١٣٥٧ و ١٣٥٨) به محاکم آن کشور پیشکش شده بود. امان‌الله از آدمکشان رژیم مزدور روس بود که با امضای او دسته دسته هموطنان بیگناه و بخصوص روشنفکران ما به جوخه اعدام سپرده می‌شدند. این میهنفروش جلاد بعد از فروپاشی رژیم نجیب در هالند درخواست پناهندگی نمود اما با آنکه تقاضای پناهندگی او رد گردید مثل دهها آدمکش و خاین دیگر خلقی و پرچمی اجازه یافت در آنجا بسر برد. این خاین ملی در سال ٢٠١٢ بصورت مرموزی مُرد و دوسیه او به آرشیو سپرده شد. پس از گذشت یک سال از مرگ او، دولت هالند تصمیم به انتشار این لیست و اسنادی تحت عنوان «دستور انتقال» گرفت. «دستور انتقال» مکتوب‌هایی اند با امضای مقامات آگسا که محبوسین بر اساس آنها به زندانها و یا هم به اعدام برده می‌شدند. اکثر این مکتوب‌ها با امضای اسدالله سروری، امان‌الله عثمان، محمد نواب و دیگران صادر شده اند اما پولیس هالند نام امضا‌کنندگان را حذف نموده است.

این لیست بخش ناچیزی از استبداد و کشتار خاینان هفت ثوری را به نمایش می‌گذارد. البته هموطنان مسن ما به یاد دارند که در اثر سگ‌جنگی های درونی سران خلق و پرچم، زمانی لیستی حاوی نام و نشان ١٢٠٠٠ تنی را که به قتل رسانیده بودند به در و دیوار وزارت داخله آویختند و بدینصورت به خانواده هایشان اعلام نمودند که دیگر پشت آن عزیزان شان نگردند. اما به گفته پولیس هالند هرچند آن لیست را در اختیار ندارند، ولی قرار معلوم لیست کنونی غیر از آن یکی است.

سندی به امضای امان الله عثمان
نمونه «دستور انتقال» به امضای امان الله عثمان. پولیس هالند دهها سند را انتشار داده است اما نام امضاکنندگان در تمامی اسناد حذف گردیده است.

«حزب همبستگی افغانستان» نیز لیستی حاوی ١٢٦٠ هموطن معصوم ما را که به تاریخ ٣١ حمل ١٣٥٧ در قریه کرهاله ولایت کنر توسط این مزدوران روس قتل‌عام شدند منتشر ساخت و بدون شک لیست های متعدد دیگری نیز وجود دارند که تا هنوز در معرض دید همگان قرار نگرفته اند.

در این لیست «جرم» هر قربانی فقط با یک کلمه «اشرار»، «شعله‌ای»، «اخوانی»، «ضدانقلاب»، «مائوئیست»، «پخش شبنامه»، «سکتاریست» و... ثبت گردیده است. ذکر شغل قسمت اعظم اعدام شدگان بعنوان «استاد پوهنتون»، «محصل»، «شاگرد مکتب»، «معلم»، «مامور»، «داکتر»، «انجنیر» و... رساننده آنست که چاکران روس عمدتا سعی داشتند تا افغانستان را از وجود شخصیت‌های مترقی و عناصر آگاه پاک نمایند.

درین سند، قربانیان بر اساس تاریخ اعدام شان دسته بندی شده اند. در بعضی روزها بیش از سیصد تن دسته‌جمعی قتل‌عام شده اند. بطور نمونه به تاریخ ٦ ثور ١٣٥٨ درحالیکه خاینان وطنفروش مست تجلیل از اولین سالگرد «انقلاب» فاجعه‌بار شان بودند، ٢٠٩ تن را که اکثر شان محصلان و متعلمان اند اعدام نموده اند. در همین روز روزنامه «انیس» پر است از مقالات تبلیغاتی مملو از دروغ و نیرنگ های بیشرمانه «خدمت به مردم» و «دفاع از زحمتکشان». در مقاله‌ای با دیده‌درآیی خاص گفته می‌شود:

«خلق شجیع و حماسه آفرین، درین روزها اولین سالروز انقلاب کارگری ثور را شادمانه برگزار و تجلیل می‌کنند و این نخستین بار است که خلق استعمارشکن ما، جشن رستگاری واقعی خویش را از بند انواع ستم ملی و طبقاتی، تحت درفش سرخگون شان در شرایطی تجلیل می‌نمایند که انوار زرینه‌پوش خورشید انقلاب زنجیرگسل ثور در همه زمینه ها و زوایای زندگی آنان فیض آزادی های واقعی و فرخندگی همگانی را نثار می‌کند.» («انیس»، ٦ ثور ١٣٥٨)

در همین شماره «انیس» مقاله‌ای به قلم دستگیر پنجشیری یکی از شاه مهره های پلید خلقی‌ـ پرچمی نشر شده که با وقاحت کم‌نظیری کودتای منحوس را «شهکار انقلابات» نامیده، قتل عامهای مردم مظلوم ما را ستایش می‌کند:

«... در چنین وضع و شرایط ملی و بین‌المللی، ملاکان، اشراف فئودال، حکومت مطلقه فردی داود به زیر ضربات قاطع و هماهنگ تمام طبقات و اقشار دموکراتیک و بطور مشخص به زیر ضربات مستقیم افسران و سربازان قهرمان خلقی... و تمام اقوام و خلقهای تحقیر شده و ستمکش و تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر کبیر آن رفیق نورمحمد تره‌کی منشی عمومی کمیته مرکزی خرد و خمیر و تار و مار شد و انقلاب ثور این شهکار انقلابات دوران معاصر در قلب پرتپش "آسیای بیدار" به نحو پیگیر و استوار، به قوماندهء جسورانه رفیق حفیظ الله امین منشی کمیته مرکزی به پیروزی نائل گشت.»

بریده مقاله دستگیر پنجشیری از خاینان مزدور روس

و یا در روزهایی که تیرباران ها و زنده به گور کردن‌های مردم بیگناه ما جریان داشت، ظاهر عظیمی که سالهاست به کرسی سخنگوی وزارت دفاع دولت فاسد کرزی چسبیده، منحیث صاحب منصب قصابان خلقی برایشان شعر می‌سرود («انیس»، ٢٠ سنبله ١٣٥٧):

انقلاب ثـور خلـق انـدر جهان / جنبـش آزادی هــای انقـلاب
عظیمی تا یک نفس دارد به تن / خاک پایی گام های انقلاب

هرچند در دوران حاکمیت ستمکاران خلقی ـ پرچمی اداره «آگسا» به «کام» و بعد «خاد» تغییر نام داد و کسانی چون اسدالله امین و نجیب الله در راس آن قرار گرفتند، اما توحش آن کماکان ادامه یافت و دهها هزار تن بعد از سال ١٣٥٨ نیز قربانی فاشیزم این دستگاه گردیدند که مستقیما توسط کی.جی.بی هدایت می‌شد.

اگر دستگیر پنجشیری، بارق شفیعی، سلیمان لایق، گلابزوی، شهنواز تنی، علومی، رنجبر، سلطان علی کشتمند، ظاهر طنین، نبی عظیمی و سایر گردانندگان رژیم منفور و خونخوار خلق و ـپرچم که هنوز به حیات ننگین شان ادامه می‌دهند اندکی وجدان می‌داشتند، با دیدن این لیست که حکایتگر فاشیزم و خیانت شان به وطن و ملت ماست، از مردم ما عذرخواهی نموده دست به خودکشی می‌زدند.

اما برعکس تعدادی از بازمانده های دولت پلید خلقی ـ پرچمی درین روزها به جای شرم و احساس سرافکندگی، از طریق رسانه ها غوغا راه انداخته اند که گویا انتشار این لیست «نفاق ملی را دامن می‌زند» و باید با بخشیدن عاملانش جلو خونریزی و بحران بیشتر را در کشور گرفت. اما تاریخ ثابث می‌سازد که تا وقتی جنایتکاران و ستم‌پیشگان به جزای اعمال شان نرسند، این فجایع باربار تکرار خواهد شد، بخصوص تاریخ وطن ما ثابت می‌سازد که فرهنگ ضدملی همدیگربخشی و برائت جنایتکاران باعث شده که در هر دوره قتل و کشتار با حدت و شدت تمام ادامه یابد.

این لیست باید به مثابه سند سفاکی میهنفروشان خلقی و پرچمی اساسا توسط دولت افغانستان از آرشیوهای مخفی بیرون کشیده می‌شد. اما از آنجاییکه دولت پوشالی کرزی با تمامی خاینان و جنایت‌پشگان دست دوستی داده و آنان را به مقامات مهم نصب کرده، انتشار اینچنین اسناد را با سفاهت تمام مخفی نگه می‌دارند. کرزی و حواریونش ترس داشتند که با افشای این جنایات ممکن نزدیکترین مهره هایشان که در گذشته نوکران روس بودند و حال در خدمت امریکا قرار گرفته اند آزرده‌خاطر شده همکاری شانرا با دولت قطع کنند.

همین چند روز قبل بود که یکی از بازماندگان دولت نوکر روس به نام ثریا پوپل که منحیث رئیس در اکادمی علوم نصب گردیده خواهان تمجید از ببرک کارمل یکی از جلادان رژیم آدمکش در هشتادمین سالگرد تولدش شد.

همچنان چون همین اکنون اکثر خونخواران سه دهه گذشته پست های کلیدی بخصوص نهادهای استخباراتی و امنیتی دولت را در چنگ دارند کرزی انتشار سندی حاوی جنایات جنگی سه دهه اخیر را که توسط کمسیون حقوق بشر افغانستان تهیه شده سد نموده مانع آگاه شدن مردم از موارد وحشتناک قتل و کشتار بیگناهان و مشخص شدن عاملان آن گردیده است.

این لیست لکه سیاهی بر پیشانی ملل متحد نیز حک نمود که در مورد جنایات جنگی افغانستان تحقیق نموده و اینچنین اسنادی در اختیار دارد اما برای آنکه باعث ناراحتی قصابان مردم ما و حامیان غربی‌‌شان نشود آنها را در پس‌خانه هایش قفل نموده از دید مردم جهان پنهان نگهداشته است. قرار گزارش روزنامه «گاردین» (١٣ جون ٢٠٠٦) سازمان ملل گزارش ٢٢٠ صفحه‌ای از جنایات جنگی سه دهه گذشته افغانستان تهیه دیده است که تعدادی از مقامات کنونی دولت کرزی نیز در آن منحیث جنایتکار جنگی نام برده شده، اما این گزارش که قرار بود در جنوری ٢٠٠٥ منتشر شود، تا کنون جلو انتشار آن گرفته شده است.

امیدوارم تمامی هموطنانی که اینچنین اسناد جنایات خلقی ها و پرچمی های میهنفروش، بنیادگرایان خونخوار و یا طالبان وحشی را در دست دارند بیرون داده نقش شانرا در افشای این پلیدی ها و فاشیزم سه دهه گذشته ادا نمایند. پرده انداختن و کتمان این جنایات، نابخشودنی‌ترین خیانت نسبت به ملت و وطن ماست.

دونلود اصل این لیست (فارسی)
دونلود ترجمه انگلیسی لیست
دونلود اسناد «دستور انتقال»

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 124 نفر