دیده بان حقوق بشر خواهان لغو فوری تعلیق حزب همبستگی افغانستان شد

SPA protest on black days

دیده بان حقوق بشر، ١٤ جون ٢٠١٢ ــ ٢٥ جوزا ١٣٩١

درخواست عمل در مورد قضیه تعهد به آزادی های ابتدایی

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اظهار داشت که دولت افغانستان باید بلافاصله تصمیم تعلیق حزب همبستگی افغانستان را بخاطر راه اندازی تظاهرات شان که در آن خواستار رسیدگی به جنایات جنگی شده بودند، پس بگیرد. تصمیم تعلیق حزب، قانون افغانستان و حق آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر را نقض میکند.

در ٢ جون ٢٠١٢ وزارت عدلیه افغانستان طی نامه‌ای حزب همبستگی را از تصمیم ٢٩ می مشرانو جرگه مطلع ساخت که در آن خواستار به تعلیق در آوردن حزب تا ختم تحقیقات و محاکمه احتمالی رهبران این حزب گردیده بود. براد آدمز مسئول دیده بان حقوق بشر در آسیا گفت:

"دولت ها نباید احزاب سیاسی را صرفاً بخاطر آنکه موضعگیری و اظهارات شان مورد پسند آنان نیست، به تعلیق در آورند. افغانها حق دارند نظرات شان را به طور مسالمت آمیز بیان کنند، چه دیگران به آن موافق باشند یا نه."

بر اساس قانون افغانستان در مورد احزاب سیاسی، یک حزب تنها توسط محکمه و پیشنهاد وزیر عدلیه منحل شده میتواند. احزاب سیاسی در صورت توسل یا تهدید به خشونت، اتکا به نیروی مسلح و نقض قانون میتوانند منحل گردند. وزارت عدلیه هیچ حکمی از محکمه دریافت نکرده تا اجازه داشته باشد که حزب را منحل نماید. در این قانون راجع به تعلیق احزاب سیاسی چیزی نیامده است.

حزب همبستگی افغانستان منحیث یک حزب سیاسی از سال ٢٠٠٤ به اینطرف راجستر شده است. این حزب کاندید سیاسی نداشته ولی در موارد بحث برانگیز موضعگیری قاطع داشته که شامل راه اندازی تظاهرات خیابانی ضد حضور امریکا و ناتو در افغانستان، کشتار افغانها در ایران و تلفات ملکی توسط نیروهای بین المللی میشود. اینان در برابر بدرفتاری های طالبان موضعگیری داشته و از حقوق زنان دفاع کرده اند.

این اقدام دولت به دنبال تظاهرات ٣٠ اپریل حزب همبستگی افغانستان درکابل صورت گرفت که در آن خواستار محاکمه جنگسالارانی شدند که به گفته اینان در گذشته جنایت کرده اند. بسیاری از متهمین فعلاً در دولت و پارلمان و سایر پست های رسمی دولت حضور دارند. تظاهرات حزب همبستگی مصادف به بیستمین سالروز ٨ ثور بود، این روز در افغانستان تعطیل عمومی است و پیروزی شورشیان مجاهد بر ضد دولت کمونیست در ٢٨ اپریل ١٩٩٢ جشن گرفته میشود. همچنان این روز مصادف به روز مهم دیگری در تاریخ افغانستان است: ٢٧ اپریل ١٩٧٨، روزی که دولت کمونیستی اولین بار قدرت را در دست گرفت. نوشته های حزب همبستگی هر دو روز را "لکه های ننگ" در تاریخ افغانستان عنوان کرده است.

تمرکز تظاهرات بر بدرفتاری های کمونیست ها بعد از آن که در ١٩٧٨ به قدرت رسیدند، و احزاب مجاهدین که بعد از سقوط دولت کمونیستی در ١٩٩٢، بود. تظاهر کنندگان پلاکاردهایی را حمل میکردند که حاوی تصاویر چلیپا شده با رنگ سرخ کسانی بود که متهم به نقض حقوق بشر اند. اعلامیه‌ای که در آن زمان از طرف این گروپ پخش شد امریکا و ناتو را متهم به "خدمت گرفتن" افرادی کرده که گذشته جنایت دارند و " دولت فاسدی مملو از آدمکشان و خاینان را بر مردم ما تحمیل نمودند". اعلامیه خواستار محاکمه آنهایی شد که در جنایات دو دوره خشونت بار دخیل بوده اند.

این تظاهرات از جانب اعضای پارلمان افغانستان سریعاٌ محکوم شد. روز بعد تظاهرات، اعضای مشرانو جرگه خواستار لغو این حزب و محاکمه رهبرانش گردید. در ٨ می از حزب همبستگی و وزیر عدلیه خواسته شد تا به کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی مشرانو جرگه حاضر شوند و به سوالات آنان پاسخ گویند. بعد از تاخیر چند روزه بالاخره به تاریخ ٢٢ می نمایندگان حزب همبستگی با کمیسیون سمع شکایات ملاقات کردند. در ٢٩ می مشرانو جرگه به وزارت امور پارلمانی نوشت تا به دفتر لوی سارنوالی، وزارت عدلیه، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی اطلاع دهد که فعالیت‌های حزب همبستگی به تعلیق درآورده شود و از این حزب توسط مراجع تنفیذ قانون بازجویی صورت گیرد.

افغانستان یکی از امضا کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که از حق آزادی تشکل، بیان و گردهمایی صلح آمیز حمایت میکند. حق آزادی اجتماعات از ضروریات یک جامعه دموکراتیک است که بر اساس قوانین نباید به حقوق دیگران لطمه زند.

در حکومت طالبان، آزادی بیان و گردهمآیی ها عملا وجود نداشت. در سال های پس از سقوط طالبان و رشد وسیع مطبوعات افغانستان و نظرات مختلف در مطبوعات به شمول نظرات انتقادی از دولت و پارلمان بیان میشد. احزاب سیاسی که در زمان طالبان ازبین رفته بودند، بحیث یک منبع در حال رشد گفتگوها و فعالیت های سیاسی عرض وجود کردند.

اداره رئیس جمهور آقای حامد کرزی نسبتا در برابر مخالفت و انتقاد از دولت، تحمل بخرج داده است. دیده بان حقوق بشر متذکرشده است که ژورنالیستان و سیاستمداران اکثرا با تهدیدات و بعضا با ترورشدن توسط دشمنان بشمول طالبان مواجه میشوند، ولی بازهم در اینجا مداخله بعضی از مقامات دولتی با آزادی بیان و سازمان های سیاسی وجود دارد. همکاری وزارت عدلیه در تعلیق حزب همبستگی نمونه‌‌ی نادر در قوه اجرائیه دولت افغانستان در برابر حق آزادی بیان است.

بقول براد آدامز

"آزادی بیان و سازمان ها یکی از موفقیت های بزرگ دولت افغانستان پس از سقوط طالبان است. یک بحث آزاد در جامعه افغانستان در مورد ارتکاب جنایات و مرتکبین آن سرآغازی است برای این که مطمئن شوید که دیگر هرگز اتفاق نخواهد افتاد."

منبع:دیده بان حقوق بشر

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 51 نفر