سیلی غفار: زنان زمانی به رهایی می‌رسند که آگاه و متحد شوند


سیلی غفار در تلویزیون «آریانا» (١٣ حوت ۱۳۹۴ - ٣ مارچ ۲۰۱۶): زنان زمانی به رهایی می‌رسند که آگاه و متحد شوند

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی در برنامه «نیمه خاموش» تلویزیون «آریانا» (١٣ حوت ۱۳۹۴ - ٣ مارچ ۲۰۱۶): سال جاری با خون‌های فرخنده‌ها، صائمه‌ها، تبسم‌ها، رخشانه‌ها و دهها هموطن دیگر ما رنگین شد، زیرا هنوز هم حکام فاسد و زن‌ستیز در راس قدرت اند. زمانی که آنان به حقوق زن و ارزش‌های والای انسانی عقیده نداشته باشند، چطور می‌توانند عدالت را تامین و در راستای حقوق زن کاری را انجام دهند.

آیا در قضیه «تجاوز گروهی بر زنان در پغمان» عدالت تامین شد؟ عاملان اصلی آن هنوز هم زیر ریش سیاف پنهان اند... در چند متری ارگ، فرخنده سوزانیده شده و به قتل رسید، محکمه‌های ریشخند و خیله‌خند برگزار شد و دیدیم که یکی از عاملان اصلی در بدل ٣٠ هزار دالر رها گردید.

زنان، لطفاً دست به خودسوزی نزنیم و ناامید نشویم! برعکس، باید به مبارزه دوامدار علیه فساد، جنایت و بربریت به پا خیزیم!... باید دست اشغالگران کوتاه شده و یک دولت مردمی ایجاد گردد تا حقوق زن تامین شود. زنان زمانی به رهایی می‌رسند که آگاه و متحد شده و به مبارزه پیگیر خود ادامه دهند.

جریان کامل این بحث را از اینجا تماشا نمایید.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 183 نفر