مقایسه دردناک میان آزادگی و پوزه مالی

آزادگی رونان اوگارا، پوزه مالی کرزی

اعتراض به استبداد و بیعدالتی توسط انسانهای آزادی دوست و شرافتمند با شیوه های گوناگون همیشه در مطبوعات جهان انعکاس یافته است. یکی از نمونه های آن که سال گذشته سرخط اخبار بریتانیا و جهان گردید دست ندادن رونان اوگارا یکی از قهرمانان تیم رگبی ایرلند به ملکه بریتانیا بود. رونان با این کار تاریخی ضدیتش را با چندین دهه جنایت، سرکوب و وحشت دولت انگلستان در ایرلند شمالی به نمایش گذاشت. این عمل او با پشتیبانی و حمایت وسیع مردم ایرلند مواجه گشت.

وقتی رسانه های جهان در اشغال دولتها و نهاد های استعماری قرار داشته بر حقایق پرده می‌افکنند، اینچنین شیوه های ابراز ضدیت در برابر ظالمان، مطبوعات را وادار به انعکاس آن می‌سازد که خواهی نخواهی باعث بلند رفتن آگاهی مردم و توجه به قضایایی میگردد که توسط رسانه های نام‌آور زیر زده شده اند.

آزادگی و شرف رونان را زمانی می‌توان بهتر درک و مورد تمجید قرار داد که غرور انسانی او را با چاپلوسی، گردن پتی و پوزه مالی رهبران پوشالی و مزدورپیشه وطن ما در برابر اربابان شان مقایسه نمود.

Ireland Rugbier Ronan OGara refuse to shake hand of Queen
رونان اوگارا، دستانش را در جیبش نگهداشت و نخواست با ملکه استعمار دست دهد.

Subservience of Karzai to Queen
اما در مقابل تملق و سرخمی کرزی به ملکه بریتانیا

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 123 نفر