ویدیوی گردهمایی حزب همبستگی در پشتیبانی از خیزش مردم امریکا


گردهمایی حزب همبستگی در پشتیبانی از خیزش مردم امریکا

جوزا ۱۳۹۹- کابل: امروز جمعی از اعضای «حزب همبستگی افغانستان» گردهمایی‌ای را در حمایت و پشتیبانی از اعتراضات پرخروش مردم به جان رسیده امریکا علیه نظام اشغالگر و فاشیستی حاکم، برگزار نمود. حزب که دفاع از جنبش‌های ضدامپریالیستی را یکی از وظایفش دانسته و با خواست‌های پیشرو معترضان ضد ستم و نابرابری در سراسر دنیا همنوا بوده است، می‌خواست با برگزاری تظاهرات وسیع‌تر قتل وحشیانه جورج فلوید را محکوم نماید که با تاسف بنابر تهدید کرونا این گردهمایی با تعداد معدود راه‌اندازی شد.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 130 نفر