افغانستان تحت اشغال امریکا، کماکان جهنمی برای زنان

افغانستان تحت اشغال امریکا، کماکان جهنمی برای زنان

قتل زرمینه توسط طالبان در سال ۱۹۹۹ جهان را شوک داد که در نتیجه چهل و چند کشور با شعار «رهایی زن افغان» وطن ما را به اشغال خود درآوردند. اما طی ۱۵ سال گذشته، هر روز و هر لحظه تحت حاکمیت «دموکراتیک» و «حقوق بشری» غلامان امریکا و غرب، زن افغان عذاب‌کش می‌شود. اما جهان تکانی نمی‌خورد! رنج شکیلاها، تبسم‌ها، فرخنده‌ها، رخشانه‌ها و هزاران زن دیگر سرخط اخبار جهان را نمی‌سازد.

امریکا و غرب از رنج استخوانسوز زن افغان سوءاستفاده خاینانه کرده یک تعداد زنان زینت‌المجلس و پلید را در کنفرانس های جهانی و رسانه‌های شان علم کردند که بیشرمانه این جمله را قلقله می‌کنند که گویا «زن افغان با آمدن جامعه جهانی و دوستان بین‌المللی ما به پیشرفت ها و آزادی‌های زیادی رسیده اند». اما حقیقت زندگی اندهبار زنان وطن ما را در کلپ ذیل می‌توانید دریابید:


مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 277 نفر