اجازه ندهیم مراکز تعلیمی ما با نام جنایتکاران ملوث گردند

اعتراضات جوانان پوهنتون تعلیم و تربیه

حاکمان بر مسند لمیده‌ی افغانستان که سرشت پلید شان را بی‌توجهی به مصائب درد آور ملت فقیر ما میسازد، با شیادی و رذالت تمام مسایلی را دامن می‌زنند که تنفر همگانی را به دنبال دارد. حامد کرزی طی محفل اولین سالگرد کشته شدن ربانی، پوهنتون تعلیم و تربیه کابل و جاده مشرف به افشار را، که هنوز خون کشته شدگان مظلوم بدست جمعیتی ها، شورای نظاری ها و سیافی ها در آن نخشکیده است، به نام ناپاک او مسما کرد، تصمیمی که توهین و بی‌حرمتی به خون مردم افشار و ٦٥٠٠٠ کابلی به حساب می‌آید. و این اولین بار نیست که طی دهسال گذشته اماکن ما با نام های عناصر پلید و ستمکار ملوث می‌گردند.

جوانان ما که زخم کاری بربریت هولناک دوران زمامداری ربانی و شرکا در سالهای ٧٠ را به دل دارند و قتل و کشتار و وحشیگریهای باند ربانی و دیگر تنظیمهای آدمکش را فراموش نکرده‌ اند، اینبار در برابر حاتم بخشی دولت حامی قاتلان، سکوت را برهم زدند و با اعتراض شدید در برابر آن ایستادند. آنان راه پارلمان نشینان را بستند و قریب یک ماه است با این شعار که تحصیل تحت نام یک جنایتکار را ننگ میپندارند، از رفتن به صنوف درسی ابا ورزیده اند. جوانان ما میدانند که تحت لوح مزدورپیشگان حامی جهالت و دشمن علم به تحصیل پرداختن زهرخندیست که تنها به کام میهنفروشان گواراست نه جوانان فردای افغانستان آزاد.

این حرکت امیدوارکننده‌ی محصلان، نشاندهنده‌ی بیداری و نفرت بی‌پایان نسل جوان ما از جانیان و حامیان جنایت در افغانستان اشغال شده است و به قربانیان سراسر کشور که سخت در انتظار محاکمه عاملان بربادی وطن اند، امید و قوت قلب بخشیده و به همین دلیل مردم از اعتراض و خواست جوانان شان حمایت کردند.

تجارب اکثر کشور ها نشان داده که جرقه عدالت طلبی عموما از پوهنتون ها برخاسته است، تعجب آور نبود که این مقاومت محصلان خشم مقامات فاسد بخصوص دستگاه های امنیتی را که مملو از افراد متهم به جرایم جنگی هستند، برانگیخت و آنان را بشدت هراسان و نگران ساخت.

آنعده روشنفکران عقیم، بی‌ننگ و تحلیلگران کرایی که با اکت و ادای عق‌آور نسخه نجات مردم و وطن را از پشت میزهای مطبوعات وابسته تجویز می‌کنند و آشتی با آدمکشان را یگانه راه برون رفت از بحران میدانند، از این خواست محصلان نه تنها پشتیبانی نکردند، بلکه به سکوت خفت باری تن دادند و یا در لجن قوم بازی افتادند که بوی نجس بزدلی، انفعال و پوسیده فکری شان از گوشه گوشه آن متصاعد بود.

اما مردم به جان رسیده ما که طی بیش از سه دهه درد جانگداز خیانت و حاکمیت قصابان تنظیمی و هم‌کنامان خلقی و پرچمی شان را فراموش نکرده اند، جز دادخواهی و محاکمه خاینان ملی، جواسیس بیگانگان و برباد دهندگان وطن به چیزی راضی نخواهند شد و در عمل به این حقیقت آگاهی یافته اند که مصالحه و محافظه کاری در برابر خونخواران و چپاولگران جز تشدید وحشت و قتل و رذالت اینان هیچ نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت.

سرکوب محصلین بوسیله پولیس

از سوی دیگر تشت رسوایی شعار دروغین آزادی بیان و آزادی اجتماعات دولت پوشالی از بام افتاد که خواست برحق محصلان بیدفاع را با توهین، تحقیر و ضرب و شتم وحشیانه سرکوب کردند. صدها نیروی امنیتی که در برابر موج حملات خاینانه آدمکشان طالبی و گلبدینی ناتوان اند اما در برابر چندصد جوان معترض قهرمان نمایی نموده با سوته و شلاق به جان آنان افتیدند.

مردم باور دارند این نام گذاریهای زورکی و با صدور فرمان از بالا دوامی نخواهد کرد، همین که بساط متجاوزین و پادوانان داخلی شان با خیزش آزادیخواهانه ملت برهم ریخت دیگر نام ونشان اینان نیز جایگاه واقعی خود را در ردیف شاه شجاع ها و ده ها خاین دیگر خواهد یافت. آنگاه ملت در بند ما شاهد آن خواهد بود که دستان جلادان رژیم خلق و پرچم در کنار دستان فاشسیت های مذهبی و وطن فروشان تکنوکرات در یک زنجیر به ولچک عدالت مردمی بسته و با لاشه رهبران خاین شان به محاکم ملی و بین‌الملی سپرده خواهند شد.

محصلان عزیز و شرافتمند افغانستان،

در تاریخ آزادیخواهی افغانستان و جهان اکثرا خیزش های خود جوش، راستین و مردمی بوسیله دستان مرموز و با توطئه های محیلانه بنام این و آن، از سمت و سوی مردمی‌اش به انحراف و لجن کشانیده شده است. چنانچه ثمرات جنگ مقاومت ضد روسی ملت ما بوسیله مشتی از خاینین به مردم ربوده و به کجراه کشانده شد.

هم اکنون در این حرکت هرچند کوچک با خواست بزرگ، اگر هشیاری خود را حفظ نکنید یقینا دستان پلیدی نفوذ خواهد کرد و این هدف شرافتمندانه تانرا آلوده به کثافت نفاق قومی، سمتی، زبانی، مذهبی و تنظیمی ساخته اعتراضات انسانی تان را بدنام و از مسیر اصلیش به کجراه خواهند کشاند. شما باید رگه های تعصب را از صفوف تان بزدایید؛ سازش و تضرع به دربار ستمگران را به خود راه ندهید؛ حال که متحدانه در برابر دشمن قد علم کرده اید فریب وعده های چرب دشمن را نخورید. به مصداق خاین خایف است، شما با نمایش تنفر مقدس تان در برابر جنایت و جنایتسالار، تمامی خونخواران حاکم را متوحش و لرزان ساخته‌اید.

"حزب همبستگی افغانستان" بدینوسیله اعلام میدارد که بی هیچ تزلزلی در کنار شما خواهد ایستاد. ما از تمامی نهادها، شخصیت های ملی و مردمی و احزاب مترقی صمیمانه می‌طلبیم تا با حمایت و پشتیبانی همه جانبه خود از این خواست عدالت طلبانه تان دفاع نمایند و نگذارند دشمن، هر حق و آزادی را در نطفه خاموش نموده قهقهه شادی بر لب آرد.

حزب همبستگی افغانستان

اول عقرب ١٣٩١ (٢٢ اکتوبر ٢٠١٢) ـ کابل

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 170 نفر