آمادگی رهبران جهادی برای جنگ های خاینانه کابل

آمادگی رهبران جهادی برای جنگ های خاینانه کابل‎

کارتونیست: ظهوراحمد

این کارتون چند روز قبل از ورود تنظیم‌های جهادی به کابل در روزنامه «فرنتیرپست» پاکستان انتشار یافته است. کارتونیست جو خصومت میان رهبران جهادی و آمادگی شان برای جنگ‌های ویرانگر بعدی در کابل را در گردهمایی‌ای در پشاور به تصویر کشیده است که با حضور مقامات پاکستانی برگزار شد و ظاهرا روی دولتی که جاگزین رژیم نجیب شود به توافق رسیدند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 109 نفر