سخنرانی ماندگار ویکتور هوگو در مجلس قانونگذاری فرانسه

ویکتور هوگو

ویکتور هوگو بزرگترین نویسنده و شاعر قرن نزدهم فرانسه و یکی از نام‌آورترین شخصیت های تاریخ جهان است. سخنرانی او در مجلس قانونگذاری فرانسه به مثابه تاثیرگذار ترین سخنرانی دو قرن اخیر ارزش استثنایی دارد. این سخنرانی بوسیله داکتر شجاع الدین شفا ترجمه شده و در کتاب «پس از ١٤٠٠سال» انتشار یافته است:

«برای پی ریزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن حکومت بیشتر از یک قاتل عادی حق قاتل شدن نداشته باشد، و وقتیکه بصورت حیوانی درنده حمله کند، با خودش نیز چون با حیوانی درنده عمل شود.

برای پی ریزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن جای کشیش در کلیسای خودش باشد و جای دولت در مراکز کار خودش، نه حکومت در موعظه مذهبی کشیشان دخالت کند و نه مذهب به بودجه و سیاست دولت کاری داشته باشد.

برای پی ریزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن، همچنانکه قرن گذشته ما قرن اعلام تساوی حقوق مردان بود، قرن حاضر ما قرن اعلام برابری کامل حقوقی زنان با مردان باشد.

برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن آموزش عمومی و رایگان، از دبستان گرفته تا کلژدوفرانس، همه جا راه را به یکسان بر استعدادها و آمادگی ها بگشاید. هرجا که فکری باشد کتابی نیز باشد. نه یک روستایی بی دبستان باشد، نه یک شهر بی دبیرستان، نه یک شهرستان بی دبیرستان، و برای پی ریزی جامعه‌ای بکوشیم که در آن بلای ویرانگری بنام گرسنگی جایی نداشته باشد. شما قانونگزاران، از من بشنوید که:

فقر آفت یک طبقه نیست، بلای همه جامعه است.

رنج فقر رنج یک فقیر نیست، ویرانی یک اجتماع است.

احتضار طولانی فقیر است که مرگ حاد توانگر را به دنبال میاورد.

فقر بدترین دشمن نظم و قانون است.

فقر نیز، همانند جهل، شبی تاریک است که الزاما میباید سپیده‌ای بامدادی در پی داشته باشد.»

١٥ جنوری ١٨٥٠

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 135 نفر