تظاهرات حزب علیه کشتار هموطنان ما بوسیله رژیم ددمنش ایران

به تاریخ ١٣ جنوری ٢٠١١، "حزب همبستگی افغانستان" علیه کشتار هموطنان معصوم ما بوسیله رژیم ددمنش جمهوری اسلامی در مرز نیمروز، تظاهراتی را در شهر کابل سازمان داده انزجارش را از قتل و وحشیگری رژیم "ولایت فقیه" در برابر مهاجران بدبخت ما و مردم مبارز ایران ابراز نمود. این تظاهرات انعکاس وسیعی در مطبوعات داشت که در اینجا چند نمونه آنرا که در رسانه های تصویری انتشار یافت تماشا میکنید:

رادیو فردا

طلوع نیوز

بی بی سی فارسی

صدای امریکا

سفیر جمهوری جنایت و بربریت ایران و وزارت خارجه آن از تظاهرات خشماگین حزب همبستگی افغانستان علیه ستمگری های "ولایت فقیه" به فغان آمده و به رسم معمول این رژیم ارتجاعی و آدمخوار به تهدید و ارعاب متوسل گردیده است. آنان از دولت پوشالی کرزی میخواهند که به سبک واواک تظاهرکنندگان را "شناسایی و دستگیری" نمایند.

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 140 نفر