سپاسگزاری از حمایت و پشتیبانی تان از حزب همبستگی

Demonstration of SPA on black days

خواهران و برادران، دوستان ارجمند،

حزب همبستگی افغانستان پس از تظاهرات ضد جنایتکاران و سیاهروز های ٧ و ٨ ثور، از طریق تلفن، ایمیل و دیدن حضوری پیام ها، نامه ها و نوشته های فراوانی حاکی از همبستگی و قدردانی با حزب ما دریافت داشته است و این جریان دوام دارد که بنابرین خواستیم تا خیلی دیر نشده به این وسیله از فرد فرد شما قلبا تشکر نماییم.

نام‌های نهادها یا اشخاص را به لحاظ مسایل امنیتی نمی‌آوریم تا چشم ناپاک جنایتکاران به شما معطوف نگردد.

ما پشتیبانی شما از تظاهرات را صرفا پشتیبانی از یک حزب نه بلکه قبل از همه صدای عجالتا خاموش ٩٩ درصد مردم داغدیده خود تلقی میکنیم. اجازه دهید موکدا ابراز داریم که پشتیبانی بزرگتر و واقعی شما آن خواهد بود که به نوبه خود و درهر مقیاس ممکن، اینگونه اعتراض ها را در داخل و خارج کشور بطور مستمر سازماندهی کنید، بنویسید و بیان دارید تا جنبش نیرومند استقلال طلبانه و آزادیخواهانه‌ی ضد تبهکاران سه دهه پاگرفته و مردم سالهای سال به خون تپیده و خیانت شده ما آگاهتر شده و به قدرت بهمن آسای شان در روبیدن جنایتکاران مسلط بر کشور پی‌برند. وقتی چنین شود جنبش هم – با وصف عقب نشینی ها و فروکش هایی – دچار فتور دوامدار نشده و راهش را تا نیل به پیروزی خواهد پیمود.

تا آنجایی که به حزب همبستگی مربوط میشود، باید گفت که حمایت صمیمانه و پر احساس شما، تعهد ما بر پافشاری روی مبارزه برای استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی در میهن اسیر و مافیا زده‌ی ما تزلزل ناپذیرتر میشود؛ حمایت شما سوگند و اراده‌ی ما را به پیکار تا به آخر تا نثار خون برای رهایی مردم رنجکشیده‌ی ما پولادین تر میسازد.

وقتی حزبی آگاهانه راه مبارزه با قاتلان میهنفروش را انتخاب کند دیگر چگونه ممکن است از قوله ها و دندان خایی های این شرفباختگان خاین کوچکترین هراس به دل راه دهد؟ بگذار به زبان قهرمان مشروطه خواه سرور واصف بگوییم که:

ترک مال و ترک جان و ترک سر

در ره "آزادی" اول منزل است

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 151 نفر