اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد

اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد

به‌مناسبت اول می، حزب همبستگی افغانستان طی یک راهپیمایی با کارگران فقیر بامیان از این روز گرامی‌داشت به‌‌ عمل آورد.

این راهپیمایی با اشتراک تعدادی از اقشار پایین جامعه، اعضا و هواداران حزب همبستگی شاخه بامیان، از محله‌ی کارگران (نزدیک سرای پامیر) شروع تا چوک ترافیک ادامه یافت. اگرچه نیروهای امنیتی مانع پیوستن مردم و کارگران در این مظاهره شدند، باآنهم مردم با گرمی از این حرکت استقبال کردند و با شعار دادن‌های مکرر نفرت خود را از اشغالگران، دولت مافیایی ع و غ، فساد، بیکاری، ناامنی و... فریاد کردند. چند شعاری که در این راهپیمایی با همنوایی شرکت‌کنندگان دنبال شد:

کارگران، کارگران --- آگاهی تان سلاح است
کارگران، کارگران --- بسیج، فتح دنیا است
کارگران، کارگران --- فردا از آن ما است
عامل بربادی زحمتکشان ------- اشغالگران ـ اشغالگران
عامل بیکاری زحمتکشان ------- رژیم مزدور کابل است

مظاهره‌کنندگان در چوک ترافیک تجمع نموده و قطعنامه حزب همبستگی افغانستان توسط یکی از جوانان دختر خوانده شد، در قسمتی از اعلامیه آمده است:

اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد

«امروز دولت متجاوز امریکا و دیگر دول شریک جرم‌اش در تبانی با ارتجاع داخلی بنیادگرا و غیربنیادگرا همان طوری که با ایجاد طالب و اربکی و داعش کار میان توده‌های روستایی را محدود ساخته‌اند، به همان گونه افغانستان را به یک کشور مصرفی مبدل کرده‌اند تا از یک سو از نگاه اقتصادی خودکفا نگردیده و از سوی دیگر جلو رشد طبقه کارگر را گرفته باشند. از همین رو بخش عمده کارگران کشور ما به‌ویژه نسل جوان در پی کار جان شیرین خود را به خطر انداخته به ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی سرگردان و لشکر ارزان فروش نیروی کار اند. کارگران و زحمتکشان داخل کشور هم تحت مشقت‌های فراوان همه‌روزه آرد شده و حتا زندگی بخورنمیری ندارند چه رسد به این که از مزایایی مانند تقاعد، بیمه‌کار و خدمات صحی رایگان خبری باشد. آنان در هراس از دست دادن کار شان زندگی کرده و عده‌ای هم برای پر کردن شکم خانواده‌ وادار به پیوستن به صف پولیس و اردو گردیده و یا طعمه باند‌های جنایت‌پیشه و خاین می‌گردند.»

در پایان نماینده «حزب همبستگی افغانستان» از کارگران و سایر افراد که در برنامه شرکت داشتند اظهار قدردانی نموده، گفت: «ما در کنار هم خواهیم بود، و این راه ماست و باید مبارزه و تلاش مان را تا ایجاد دولت مبتنی بر اراده مردم و محو جنایتکاران ادامه دهیم.»

تصاویر این راهپیمایی:

اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد
اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد
اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد
اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد
اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد
اول می روز جهانی کارگر طی راهپیمایی در بامیان برگزار شد

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 130 نفر