تظاهرات حزب همبستگی علیه تایید میهنفروشی در لویه جرگه

١٠ قوس ١٣٩٠ (اول دسامبر ٢٠١١): حزب همبستگی افغانستان تایید پیمان استراتژیک و پایگاههای دایمی امریکا در کشور ما بوسیله لویه جرگه دولت پوشالی را میهنفروشی نامیده طی تظاهراتی در شهر کابل محکوم نمود.

گوشه هایی از تظاهرات:

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 103 نفر