انتخاب يا انتصاب؟

انتخابات در افغانستان
باز وضع کشــــور و وحشت‌فــــــزايـــــی را ببين
ملتی  برباد نگر، دعــوای شاهــــــــــی را ببين!!
قاتل و خاين و دزد، خـــود را کــــانديد کــــرده‌اند
بی‌حيايی را نظـــر کن، ديــــده‌درايـــــــی را ببيـن
هر يکـــی چون شاه‌نهنگ، در بحرتوفان‌زای مُلک
خلــق مظلــــوم را نــگاه کن، شکل ماهی را ببين
آنکه عمــــــری نوکــــرش، ظلم کرد بر مام وطن
نقش بــــــازی می‌کنـــد، اين سينمــــــايی را ببين
پشته‌هــــــا از کشته‌هــــا ساختند، در دوران خود
چهــــره‌ای معصــــوم، جــــلاد ريــــايـــی را ببين!!
پير و پيشـــــوا، زاهد و مـــلای ترفند بــــاز نگـــــر
رهنمای کــــــاروان انـــد، اين بی‌خدايــــی را ببين
«جلوه بر محراب و منبـــر می‌کنند هر گاه و گه»
چون به خلوت می‌رونـــد، باز کــــاروايی را ببين
ساز داس و چکش و کجکول و تيـاق شد خموش
«راک» و «رپ» و جاز آمـــــــد، امريکايــی را ببين
واردات مــــا زعيـــم است و اميــــر و پادشـــــاه
صادرات اشک است و خون، اين کمايی را ببين؟!
کرگس و شغال و شيــــاد در خفــــا يک پيکر اند
تشنـــــه به خـــون ملت، تمثیل جدايـــــی را ببين
خلق و پرچم و مجـــــاهد، طالـب و هــر بد سگال
کرده‌اند ســـازش بــا هم، خـــوش‌ادايــــی را ببين
بهر قدرت می‌کننــــد، صد زشتی و صدهــــــا جفا
می‌کُشند هر جــــا چراغ است، نــــاروايی را ببين
می‌کُشنــد هر لحظه با بمب  بی‌گنـــاهان را به جبر
«نــاتو و هـــم انتحــاری» جــــــان فدايی را ببين
خـــــانــه مظلوم می‌گــــردد خـــراب، از راکتـــــی
عمــــــران قصــر فرعــــون، باغ شاهــی را ببين
با کلاه و چپن و دستـــار و نکتـــــايــی، پـکــــول
عشــوه‌هــــــای مــردمـــی و خــودنمــايی را ببين
گــــاه، بـــا ســـاز تمـــدن، غرق عطـر و پودر اند
گــــاه چو طــــالب پُر ز پشم، اين هرجايی را ببين
دانش و دانشجــــو و دانشکـــده  ويــــــران کننــد
می‌رونــــد به قهقــــــرا، عقب‌گـــــرايــــی را ببين
می‌بُرند زبان حقگــــو، می‌کُشنــد زن را به سنگ
مــی‌کــــنند قبــــر عدالــــت، رســـــوايــی را ببين
روز بـــازار تفنـــــــــگ اســت و تجــــاوز، تــريـــاک
نيست بازخواست و عدالــت، بی‌پـــروايی را ببين
بخشش و تحفه و تارتق، می‌گيرد از شرق و غرب
آنکو بيشتــــر گنـده است، باز روسيـــاهـی را ببين
نوکــــــــــران اجنبـــی، فرمـــــان شاهـــی می‌دهنـد
پُـــــررويی را نگـــــــــاه کن، کدخــــــــدايی را ببين
بــــــــر حفـــظ خـــــاينين از ترس انتقـــام خـــــــلق
لشکـــــر «ايســــاف» نگر، زور سپــــاهـی را ببين
جوی دالـر شد سرازيـــر در وطـن، از هـــــر طرف
يک پُل و پُلچک نشـــد جـــور،  نارســــايی را ببين
خــــــانه نی، نــــــان نی، کـــــار نی،  درمــــان نی
ملـــت فقيـــــــر نگـــــــر، رســـم گــــــدايی را ببين
سيل و توفــــــــان، زلزله، بنياد مــــــردم می‌کــــند
حکومت در فکـــــــر چور، قهـــر  خدايـــی را ببين 
مــــردم گـــــرسنه را بــــا وعده اغـــوا مـی‌کـــــنند
وعده‌هـــــــای سرخرمن، کـــــاه شـالــــــی را ببين
گر دهند مردم «رأی» بـــه هر يکــــی زين ناکسان
دست قاتل را ببوسنــد، بی‌دست و پـــــايی را ببين
اوبـــاش و بی‌خـــرد و ظــالم، به فکـــــر رهبــــری
روزگــــــار مــــا نگـــــر، قحط رجـــــالــی را ببين؟
بی‌سواد و بی‌هنــــر گـــــر بــاز شود ســــردار قوم
کشتــی بشکسته در گِــــل، نــــاخـــــدايی را ببين
آب کز آسيــــــاب فتـــــد و رهزنی رهـــبــر شــــود
باز مظلــــوم‌کشــــی و رســــم جفــــــــايـی را ببين
پشت پـــرده انتصـــاب است بچه فلــــــــم از قديــم
فلمپــــری‌هـــــــا را نـگـــــر، کـــــــاروايی را ببين
میليون‌هـــــا دالـــر مصرف کمپاين هر کانديد شود
خرج اربــــاب را نــــگر، حاتـــم طـــايــــی را ببين
می‌کند بازی ده‌هــا دست، با سرنـــوشت ميهنـــم
گدی‌هــای کـــــوکـــکی، چـــال و صفـــايی را ببين
کاش می‌شد انتخــــاب، فرزنــــد خلق با رأی خلق
دور باشد اين خيــال، خـــواب پگاهــــی را ببين!!
با اشعارت پرده دری می‌کنــی «نـــــاتــور» مگــر
اين سکوت مرگـــــــبار و بـــی‌صـــدايی را ببين؟!

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 45 نفر