نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال

نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال

شماری از جوانان «حزب همبستگی افغانستان» به تاریخ ۲۷ اسد ۱۳۹۵ (۱۷ اگست ۲۰۱۶) به مناسبت سالروز استرداد استقلال کشور پوسترهایی را در گوشه و کنار شهر کابل نصب نمودند. پوسترها حاوی شعارهایی در یادبود از قهرمانان جنگ استقلال افغانستان و بلند کردن فریاد استقلال‌خواهی اند. این حرکت کوچک، اعتراض و ابراز خشم در برابر تبلیغات فریبنده دولت پوشالی و حکام دست‌نشانده است که از استقلال تنها نامش را تجلیل اما به بیش از چهل کشور غلامی می‌کنند. «تجلیل» دولت از این روز هرگز برای استقلال نه، بلکه برای مستقل جلوه دادن دولت تحت‌الحمایه امریکاست که خوشبختانه دیگر حنای این عوامفریبی‌های انگریزی نزد ملت رنگ باخته است. اما امسال مردم ما بصورت خودجوش و کم‌سابقه در گوشه و کنار کشور باوجود جو بدامنی و وحشت جشن استقلال را برگزار نموده ثابت ساختند که این ملت تشنه استقلال، آزادی و عدالت است و سلطه چاکران بیگانه را برای همیشه نخواهند پذیرفت.

نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال
چهارراهی افشار مقابل پوهنتون تعلیم و تربیه
نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال
چهارراهی افشار مقابل پوهنتون تعلیم و تربیه
نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال
چهارراهی پلی‌تخنیک
نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال
چهارراهی پلی‌تخنیک
نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال
برچی
نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال
چهارراهی ترافیک
نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال
نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال
نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال
نصب شعارهایی برای بزرگداشت از قهرمانان استقلال

مقالات برگزیده

مقالات رسیده

هنر و ادبیات

از صفحات تاریخ ما

تعداد مهمانان حاضر: 334 نفر