محقق، مزدبگیر رژیم منفور ایران

کارتونیست: عتیق‌الله شاهد
‎افغانستان در چهار دهه

کارتونیست: عتیق‌ شاهد
ترامپیزم، تهدید جدید برای جهان‎‎

کارتونیست:Armando Gamez
بذرپاش جنگ داخلی یمن!‎

کارتونیست: Carlos Latuff
‎سایه‌ی بیرق امریکا

کارتونیست: Dino
«بلک واتر» وارد می‌شود!

کارتونیست: شاهد
نقش انجیو در جامعه‎

کارتونیست: Awantha Artigala
فعالیت ملل متحد علیه تروریزم‎‎

کارتونیست:جهاد عورتاني
رقابت تسلیحاتی در جهان گرسنگان‎

کارتونیست:علی فرزان​
‎بنیادگرایی دینی دشمن دانش

کارتونیست: Amr Okasha

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 99 نفر