۱۲۸ کشور در کنار فلسطینیان ایستادند‎

۱۲۸ کشور در کنار فلسطینیان ایستادند‎

کارتونیست: Carlos Latuff

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 122 نفر