رویارویی ترامپ و پوتین

رویارویی ترامپ و پوتین‎

کارتونیست: Paco Baca

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 91 نفر