هشتم مارچ روز گسستن زنجیر های ستم جنسیتی‎

کارتونیست: توکا نیستانی
سودآورترین تجارت‎

کارتونیست:هاني طلبة
کبوتر صلح ساخت آی.اس.آی‎

کارتون
تقابل دو تروریست!‎

کارتونیست: Elihu Duayer
جایگاه زن در افکار بنیادگرایان!‎

کارتونیست: گمنام
سرجلاد رژیم جنایتکار ایران بدون محاکمه رفت‎

کارتونیست: هژیر کاتبی
​کاکا سام واقعی!‎

کارتونیست: Adam Zyglis​
پروسه صلح!‎

کارتونیست: Osama Hajjaj
آزادی بیان به سبک بنیادگرایان‎

کارتونیست: John Branch

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 61 نفر