زوال امپراتوری دروغ‎

کارتونیست: Hajo de Reijger
جغد شوم جمهوری اسلامی ایران‎

کارتونیست: حسن بلیبل
هشتم مارچ روز گسستن زنجیر های ستم جنسیتی‎

کارتونیست: توکا نیستانی
سودآورترین تجارت‎

کارتونیست:هاني طلبة
کبوتر صلح ساخت آی.اس.آی‎

کارتون
تقابل دو تروریست!‎

کارتونیست: Elihu Duayer
جایگاه زن در افکار بنیادگرایان!‎

کارتونیست: گمنام
سرجلاد رژیم جنایتکار ایران بدون محاکمه رفت‎

کارتونیست: هژیر کاتبی
​کاکا سام واقعی!‎

کارتونیست: Adam Zyglis​

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 156 نفر