انتخابات به سبک «ولایت فقیه» ایران

انتخابات به سبک «ولایت فقیه» ایران‎

کارتونیست:شاهرخ حیدری

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 111 نفر