مناظره انتخاباتی امریکا از دید کارتونیست «تایمز»‎

مناظره انتخاباتی امریکا از دید کارتونیست «تایمز»‎
کارتونیست: Morten Morland

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 238 نفر