کارتونیست: برنارد باتون Bernard Bouton
اعدام دگراندیشان توسط قصابان «میانه رو» در ایران
کارتونیست: توفیق Taufiq

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 162 نفر