مسخره‌ترین کاندیدان ریاست‌جمهوری در تاریخ امریکا

‎مسخره‌ترین کاندیدان ریاست‌جمهوری در تاریخ امریکا

کارتونیست: Kotrha

مقالات برگزیده

تعداد مهمانان حاضر: 97 نفر